ความสำเร็จของการนำนโยบายบริหารแหล่งท่องเที่ยวไปปฏิบัติ

Main Article Content

กฤษณ์ รักชาติเจริญ

Abstract

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพือศึกษา 1) ทัศนคติของนักท่องเทียวต่างชาติ ทีมีต่อแนว
ทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเทียว 2) ความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเทียวกับความสำเร็จของการนำนโยบายบริหารแหล่งท่องเทีย วไปปฏิบัติ ผลการวิจัย พบว่า 1)นักท่องเทียวส่วนใหญ่เห็นด้วยมากกับแนวทางในการบริหารจัดการด้านสถานทีแ ละสิ่งอำนวยความสะดวก การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ส่วนความสำเร็จของการนำนโยบายบริหารแหล่งท่องเที่ยวไปปฏิบัตินักท่องเทียวส่วนใหญ่เห็นว่า ความสำเร็จของการบริหารแหล่งท่องเทียวด้านการวางแผนอยู่ในระดับสูงมาก ส่วนด้านการดำเนินงาน และด้านการติดตามและประเมินผลมีความสำเร็จในระดับสูง 2) แนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จของการนำนโยบายบริหารแหล่งท่องเที่ยวไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันในทางบวกทีระดับสูงมาก

ABTRACT
This research aims to study 1) opinions of visitors about the tourist attractions management policy 2) correlation between the tourist attractions management to the success of policy implementation. The research summarized as follows: 1) The opinion of the visitors to the tourist attractions policy found that most visitors agree with location and facilities, environmental management and community relations. The success of policy implementation in planning step is very high, and implementation and evaluation steps are high. 2) The overall the tourist attractions management policy and success of policy implementation are relatively in high level with positive direction.

Article Details

Section
article