วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ Journal of International and Thai Tourism //www.tci-thaijo.org/index.php/jitt วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ เดิมวารสารนี้ จัดทำโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2553 จากนนั้นในปี 2554 คณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับโอนหน้าที่ในการดำเนินการจัดทำและจัดพิมพ์วารสารนี้จนถึงปัจจุบัน โดยวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ <span>จัดทำขึ้นเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการซึ่งได้มีการอธิบายหรือสังเคราะห์การวิจัยและการศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยตรงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ</span> en-US rugphong@gmail.com (Assistant Professor Dr.Rugphong vongsaroj) watthanarom.wow@hotmail.co.th (watthanarom sompet) Mon, 26 Dec 2016 00:00:00 +0700 OJS 3.1.0.0 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมเชิงธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ //www.tci-thaijo.org/index.php/jitt/article/view/73074 <p style="text-align: justify;">การศึกษาเรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเชิงธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของคนพิการ จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะการมีส่วนร่วมเชิงธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของคนพิการ ในจังหวัดเชียงใหม่ 2) พัฒนารูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเชิงธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ซึ่งประกอบไปด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ทำงานบริการที่สถานประกอบการต้องการ และความต้องการให้คนพิการเข้าไปมีส่วนร่วมเชิงธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปัจจุบันและอนาคต และแบบสอบถามการเข้าไปมีส่วนร่วมเชิงธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของคนพิการและความต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในอนาคต กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 536 กลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมเชิงธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของคนพิการ จำนวน 13 ท่าน ร่วมกับการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)</p><p style="text-align: justify;">ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเชิงธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของคนพิการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 1) การเปิดโอกาสให้คนพิการเข้าไปมีส่วนร่วมเชิงธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2) การพัฒนาทักษะความสามารถของคนพิการ 3) การปรับปรุงมาตรการทางภาษีและนโยบายส่งเสริมการทำงานของคนพิการจากภาครัฐ โดยทุกกระบวนการจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้องในการสลับบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้อำนวยการ ผู้ดำเนินการและผู้สนับสนุน</p> พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์, วารัชต์ มัธยมบุรุษ ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 //www.tci-thaijo.org/index.php/jitt/article/view/73074 ประเด็นท้าทายและแนวทางประสบความสำเร็จในการควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรม //www.tci-thaijo.org/index.php/jitt/article/view/74095 <p class="th">การประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมมุ่งเน้นผลกำไรสูงสุดด้วยต้นทุนต่ำสุดบทความวิชาการมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มและแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งปัจจัยสู่ความสำเร็จของการควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม การดำเนินงานร้านอาหารมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการด้านต้นทุนซึ่งมีทั้งต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผัน</p><p class="th">ผลการสังเคราะห์พบว่าสาเหตุต้นทุนสูงเกิดขึ้นได้จากการวางแผนรายการอาหาร ระบบการจัดซื้อ  ทักษะและความเข้าใจในงานของบุคลากร สภาวะเศรษฐกิจ การปรับเพิ่มราคาวัตถุดิบและสินค้า ดังนั้นเพื่อให้การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรมประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพจึงได้ประยุกต์แนวคิดการบริหารจัดการแบบลีนและ 5 ส. มาปรับใช้</p><p> </p> ชัยนันต์ ไชยเสน ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 //www.tci-thaijo.org/index.php/jitt/article/view/74095 การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชน คลองรางจระเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา //www.tci-thaijo.org/index.php/jitt/article/view/74096 <p class="a">บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต่อกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกับระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนคลองรางจระเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามด้านความพึงพอใจกับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ สำหรับสถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงถดถอยอย่างง่าย</p><p class="a">ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชนคลองรางจระเข้อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต่อกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน</p><p> </p> ถิรพร แสงพิรุณ, สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์ ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 //www.tci-thaijo.org/index.php/jitt/article/view/74096 กระบวนการสร้างเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา //www.tci-thaijo.org/index.php/jitt/article/view/74100 <p>การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้างเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน และสร้างการเชื่อมโยงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการดังกล่าวประกอบด้วย 1) เครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีสมาชิกเริ่มต้น 31 ราย 2) ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 3) การเรียนรู้ทั้งด้านการเกษตร การจัดการการท่องเที่ยว และกระบวนการทำงานแบบเครือข่าย 4) การเชื่อมโยงธุรกิจกับผู้ประกอบการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 5) กระบวนการวางแผนเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว 6) กระบวนการในการประชาสัมพันธ์เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 7) การจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยเบื้องต้นเป็นความร่วมมือของสมาชิกเครือข่าย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครราชสีมา และกรมส่งเสริมการเกษตร และ 8) การประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อวางแผนร่วมกันในการปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และสร้างชื่อเสียงให้กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอปากช่อง อันจะนำมาซึ่งรายได้ ชื่อเสียง และความสุขของผู้ประกอบการ ผลประโยชน์ที่สมาชิกเครือข่ายได้รับ สร้างแรงจูงใจให้เกิดความร่วมมือในการคิดและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกเครือข่าย ซึ่งส่งผลให้เครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอปากช่องสามารถขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน</p><p> </p> เดือนเพ็ญ คำพวง, ศุภพร ไทยภักดี, พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 //www.tci-thaijo.org/index.php/jitt/article/view/74100 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะของโรงแรมขนาดเล็ก : กรณีศึกษาเกาะสมุย เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี //www.tci-thaijo.org/index.php/jitt/article/view/74102 <p class="a">วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการจัดการขยะของโรงแรม ขนาดเล็กบริเวณ เกาะสมุยและเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี การวิจัยใช้ทฤษฎีการบริหารคุณภาพ ที่ทุกคนมีส่วนร่วม Total Quality Management (TQM) เป็นแนวทางในการศึกษา ใช้วิธีการหาข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าของ/ผู้จัดการ/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะของโรงแรมขนาดเล็ก บริเวณเกาะสุมย และ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี</p><p class="a">ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะของโรงแรมขนาดเล็กมี 8 ปัจจัย ซึ่งทุกปัจจัยมีความ สัมพันธ์ซึ่งกันและกันแต่มีลำดับความสำคัญมากน้อยแตกต่างกัน ได้แก่ ความร่วมมือของพนักงาน ในการจัดการขยะ วิธีการในการจัดการขยะ การมุ่งเน้นเจ้าของ/ผู้บริหารโรงแรม กฎระเบียบในโรงแรมมีส่วนช่วยในการจัดการขยะ ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ สถานที่ตั้งของโรงแรม การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของลูกค้า และฤดูกาล</p><p> </p> ชูศักดิ์ ชูศรี, สุวารี นามวงค์ ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 //www.tci-thaijo.org/index.php/jitt/article/view/74102 Factors Driving Souvenir Purchase in Bangkok from Japanese Tourists’ Expectation //www.tci-thaijo.org/index.php/jitt/article/view/74104 <p class="a">This research aims to identify factors driving souvenir purchasing in Bangkok from Japanese tourists’ expectation. Only inbound Japanese visitors in several places of Bangkok were targeted for the questionnaires collection. The weight of choice formula is used for finding the rank of shopping elements 1 to 5 among 15 elements. The findings reveal Japanese tourists to expect reasonable goods price, Thainess (Thai style), convenient traveling, a friendly touch of Thai people and good quality with inexpensive price, respectively.</p><p> </p> Pakin Witchayakawin ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 //www.tci-thaijo.org/index.php/jitt/article/view/74104 International Tourists’ Perception and Behavior towards Government’s Beach Clean-up Policy: A Case Study of Patong Beach, Phuket //www.tci-thaijo.org/index.php/jitt/article/view/74106 <p>The purpose of this study is to explore the perceptions of international tourists towards the government’s beach clean-up policy at Patong Beach, Phuket. Specifically, it seeks to examine the relationships between international tourists’ perceptions, their beach-use behavior and their satisfaction of Patong Beach after the government’s beach clean-up policy was implemented. The results of the study were drawn from 389 international tourists who have visited Patong Beach since the implementation of this policy. One-way ANOVA and the Pearson Correlation Coefficient were employed to test the hypotheses. The findings suggested that there were significant differences in international tourists’ perceptions of the policy and their beach use behaviors. Ultimately, practical implications towards beach management and policy implementation were also discussed. </p> PATTAMA KORKAMNERTKAWIN, PORNPISANU PROMSIVAPALLOP ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 //www.tci-thaijo.org/index.php/jitt/article/view/74106