วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ เดิมวารสารนี้ จัดทำโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2553 จากนนั้นในปี 2554 คณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับโอนหน้าที่ในการดำเนินการจัดทำและจัดพิมพ์วารสารนี้จนถึงปัจจุบัน โดยวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ จัดทำขึ้นเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการซึ่งได้มีการอธิบายหรือสังเคราะห์การวิจัยและการศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยตรงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

Vol 15 No 2 (2019): Journal of International and Thai Tourism

Published: 2020-01-09

Creative Tourism Behaviour of Cultural Tourists in Phuket

ชิดชนก อนันตมงคลกุล, กัญญาพัชร์ พัฒนาโภคินสกุล

1-20

The Development Guidelines of Health Tourism in Phuket to Become a Medical Hub

ณารีญา วีระกิจ, ชัยนันต์ ไชยเสน, พุทธพร อักษรไพโรจน์, ศศิธร สนเปี่ยม

35-57

View All Issues
Indexed in tci