จันทร์จรัส, นงค์นิตย์

  • Vol 8 No 2 (2012) - article
    ผลกระทบด้านการท่องเที่ยวจากกรณีพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชา กรณีปราสาทเขาพระวิหาร
    Abstract  PDF