วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Journal of Industrial Technology, UBRU)

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (TCI กลุ่ม 1) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการทั้งในและนอกสถาบัน วารสารยินดีรับบทความที่มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวข้องในศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และวิศวกรรมศาสตร์ทุกแขนง โดยทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่านต่อบทความ

[Current Issue of J.of Ind.Tech.UBRU]

Indexed in tci (1st Tier)

วารสารได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 6, No 2 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

00_1_636

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Article)

An OTOP E-Commerce System Development for Expanding the ASEAN Economic Community pdf
Irada Phorncharoen 1-17
แนวทางการบริหารจัดการไอซีทีเพื่อการเรียนการสอนสําหรับ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน pdf
สมฤทธิ์ ขจรโมทย์, ธรัช อารีราษฎร์, วรปภา อารีราษฎร์, สุรัตน์ ดวงชาทม 18-31
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี pdf
นันทพร สุทธิประภา, จิรายุ ยืนยง, ปทุมทิพย อุคํา 32-50
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการบริหารกิจกรรมพื้นฐานของห่วงโซ่คุณค่า และ ความสามารถเชิงนวัตกรรมกับผลการดําเนินงานของกิจการหนึ่งตําบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์(โอทอป) กลุ่มเอในประเทศไทย pdf
อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์, อดิลล่า พงศ์ยี่หล่า, พาชิตชนัต ศิริพานิช 51-62
ผลการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น pdf
ธรัช อารีราษฎร์, วรปภา อารีราษฎร์ 63-77
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรอื่งเมทริกซ์ระหว่างการเรียนการสอนโดยชุดการสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการคิดคู่ร่วม และวิธีการสอนแบบปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 pdf
พิสมัย ไกรสุข, เผ่าไทย วงศ์เหล่า 78-87
การพัฒนาเทคนิคเครื่องตีเกลียวไหมแบบ 2 ทิศทาง และกรอไหมเส้นพุ่งกึ่งอัตโนมัต pdf
ดํารงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร 88-98
การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรีแปรรูปผลไม้ อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา pdf
ชัชวาล มงคล 99-114
ผลการทดลองใช้แนวทางการพัฒนาครูประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวี พัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตด้วยระบบพี่เลี้ยง pdf
นรากร ศรีวาปี, วรปภา อารีราษฎร์, สุรัตน์ ดวงชาทม 115-129
การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนซ่อมเสริมด้วยระบบจัดการเนื้อหาการเรียนรู้ แบบปรับเหมาะโดยใช้ออนโทโลยี pdf
อัครวุฒิ ปรมะปุญญา, สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์, มนต์ชัย เทียนทอง 130-144
การสังเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะด้านไอซีทีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา pdf
ทวีสุข โภคทรัพย์, ธรัช อารีราษฎร์, สายชล จินโจ, เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร 145-165
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงเว็บของผู้สูงอายุ pdf
ธิติพร ชาญศิริวัฒน์, สมาน ลอยฟ้า, จิรดา แฮร์บส์ท 166-181
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับควบคุมกระบวนการผลิตรถยนต์ pdf
นพนันต์ เมืองเหนือ, สิทธา คงธนจิตติ 182-196
การวิจัยการอบแห่งเปลือกมังคุดโดยใช้อากาศร้อนเวียนกลับ pdf
สุรพงษ์ โซ่ทอง, ไกรสร รวยป้อม 197-213