Focus and Scope

นโยบายการจัดพิมพ์

วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

Policy

Our journal policy is to publish high quality papers in field of science, technology, engineering and industrial education. Our target authors and readers is faculties, students and scholars both inside and outside universities.

Peer Review Process

บทความที่ส่งเข้ามาเพื่อพิจารณาจะผ่านการพิจารณาขอบเขตและรูปแบบการจัดพิมพ์จากกองบรรณาธิการก่อน บทความที่มีเนื้อหาและรูปแบบเป็นไปตามที่วารสารกำหนดจะได้รับการพิจารณาคุณภาพเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยการประเมินเป็นในลักษณะของ Double-blind กล่าวคือผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินจะไม่สามารถทราบข้อมูลของแต่ละฝั่งได้เลย ทั้งนี้เพื่อลดอคติและความเบี่ยงเบนของผลการประเมินที่อาจเกิดขึ้นได้

All papers sent to the journal will be reviewed their consistencies of scope and format. The corrected papers will be reviewed their quality by at least 2 peer-reviewers.

 

บทความที่ผ่านการพิจารณาให้สามารถตีพิมพ์ในวารสารได้ต้องได้รับผลการตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่านว่า “ผ่าน” หรือ “ผ่านแบบมีเงื่อนไข” เท่านั้น บทความที่มีผู้ทรงคุณวุฒิท่านใดท่านหนึ่งพิจารณาให้ “ไม่ผ่าน” จะพิจารณาจากผลการตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่าน หากมีผลเป็น “ผ่านแบบมีเงื่อนไข” จะถือว่าบทความดังกล่าว “ไม่ผ่าน” และวารสารฯ จะไม่รับตีพิมพ์บทความดังกล่าว แต่หากผลการตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านเป็น “ผ่าน” กองบรรณาธิการจะสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 มาพิจารณาตัดสิน และถือเอาผลการตัดสินของผู้ทรงคุณวุฒิท่านสุดท้ายเป็นหลัก

Papers published in our journal have to be judged as “Pass” or “Pass with some conditions” from both peer-reviewers. In case of one reviewer judged “Fail” and another judged “Pass with some conditions”, the paper will be rejected. However,in case of one reviewer judged “Fail” and another judged “Pass”, the paper will be additional reviewed by the 3rd reviewer who will give the final decision. 

Publication Frequency

กำหนดการออกวารสาร    

       ปีละ 2 ฉบับ  ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม-มิถุนายน, ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

Open Access Policy

วารสารฯ มีนโยบายเผยแพร่บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฯ โดยสามารถดาวน์โหลดบทความในวารสารฯ เพื่อนำไปใช้ในการอ้างอิงได้โดยอิสระ แต่ห้ามนำไปจำหน่ายเพื่อผลเชิงพาณิชย์

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดพิมพ์โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์ทุกสาขา บทความที่เสนอมาเพื่อตีพิมพ์อาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้

วารสารฯ จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับในเดือนมิถุนายน และธันวาคม ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับโดยตรงผ่านระบบการจัดการบทความออนไลน์หรือติดต่อกองบรรณาธิการโดยตรงได้ที่ jitubru@gmail.com

Sponsors

Journal of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University is mainly sponsored by Faculty of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University Ratchathani Road Tambon Nai Muang Amphur Muang Ubon Ratchathani 34000

Sources of Support

Journal of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University is mainly supported by Faculty of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University Ratchathani Road Tambon Nai Muang Amphur Muang Ubon Ratchathani 34000

Journal History

ubru_120 logoeng_120
   

 

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2554 โดยมีบรรณาธิการชุดแรกประกอบด้วย

1) ผศ.สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2) ผศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3) อ.ดร.นัทธพงศ์ นันทสำเริง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

4) รศ.ร.อ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ต่อมาในปี พ.ศ.2556 ได้มีการเปลี่ยนบรรณาธิการอีกครั้ง ได้แก่

1) ผศ.ดร.อัจฉรีย์ พิมพิมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2) รศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

3) รศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4) อ.ดร.นัทธพงศ์ นันทสำเริง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

และในปี พ.ศ.2560 ได้มีการเปลี่ยนบรรณาธิการเป็นชุดปัจจุบัน ได้แก่

1) ผศ.สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2) ศ.ดร.จิรยุทธ์ มหัทธนกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

3) รศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4) อ.ดร.นัทธพงศ์ นันทสำเริง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

วารสารฯ มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มมีการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในฐานข้อมูลการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index : TCI) กลุ่ม 2 ในปี พ.ศ. 2557 และได้รับการเลื่อนชั้นสู่กลุ่มที่ 1 ในปี พ.ศ. 2558

 

Journal of Industrial Technology was established since 2011. The first editorial board was included

1) Asst.Prof.Surajet Onrit (Ubon Ratchathani Rajabhat University)

2) Asst.Prof.Dr.Rapeepan Pitakaso (Ubon Ratchathni University)

3) Assoc.Prof.Capt.Weerachet Kanngern, Ph.D (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang )

4) Natthapong Nanthasamroeng, Ph.D. (Ubon Ratchathani Rajabhat University)

Then, in 2013, the second editorial board was settled until now. The second editorial board was included

1) Asst.Prof.Ajcharee Pimpimool, Ph.D (Ubon Ratchathani Rajabhat University)

2) Assoc. Prof. Monchai Tianthong, Ph.D. (King Mongkut’s University of Technology North Bangkok)

3) Assoc.Prof.Dr. Rapeepan Pitakaso (Ubon Ratchathani University)

4) Natthapong Nanthasamroeng, Ph.D (Ubon Ratchathani Rajabhat University)

And in 2017, the third editorial board was settled until now. The current editorial board was included

1) Asst.Prof.Surajet Onrit (Ubon Ratchathani Rajabhat University)

2) Prof. Monchai Tianthong, Ph.D. (Mahanakorn Technology University)

3) Assoc.Prof.Dr. Rapeepan Pitakaso (Ubon Ratchathani University)

4) Natthapong Nanthasamroeng, Ph.D (Ubon Ratchathani Rajabhat University)

Journal of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University was selected to the Thai Journal Citation Index (TCI) database Tier 2 since 2014 and moved to Tier 1 since 2015.