จจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนตแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี

Main Article Content

กรวิกา หาระสาร จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ

Abstract

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือพนักงานที่ปฏิบัติงานในฝ่ายผลิตจำนวนทั้งหมด 127 ตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและนำมา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาสถิติทดสอบไคสแคว์และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบ Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มีสถานภาพโสด มีอายุงานในบริษัทมากกว่า 1 ถึง 5 ปี มีชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาสูงสุดต่อสัปดาห์ 2.2 ชั่วโมงขึ้นไป พนักงานส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในแผนกกลึงเหล็ก ผลการวิเคราะห์ พบว่า เพศ แผนกที่ปฏิบัติงาน ชั่วโมงทำงานล่วงเวลา ปัจจัยเสริมสร้างความปลอดภัยและทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ภาพรวมของระดับความคิดเห็นปัจจัยเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานระดับมาก ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมในการป้องกัน เช่น กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย เพิ่มความถี่ในการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยมากขึ้น เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานของบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรีได้

 

Factors Related to the Safety Behavior among Workers in an Automobile Parts, Chonburi Province

cross sectional study was conducted to investigate the factors related to the safety product employees of among in an automobile parts, Chonburi province. The data were collected through questionnaires and analyzed applying descriptive statistic Chi-square and Correlation analyze (Pearson’s Product moment correlation coefficient).The level of significance was set .05. The result of the study showed the majority of the respondents were female with 26-30 years old, secondary school, were single, and worked as computer numerical control Line: CNC Line, had more than 1 to 5 years of work with the company, overtime 2.2 hours per week. The study found that sex, department operation. Overtime, factor’s enhancing safety and safety practice on attitudes about work safety that most employees have a high level of safety behavior in the work place with safety behavior. The result of the study can be used a guide the implementation of activities are safety week activity and increase the frequency of safety training to protect reduce accident in an automobile parts, Chonburi province.

Keywords

Article Details

How to Cite
หาระสารก., & ภูษาภักดีภพจ. (1). จจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนตแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี. Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University, 5(1), 84-102. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58213
Section
Research Article