[1]
แสงฉายว. and มณีโชติน. 1. ผลของอุณหภูมิการเผาผงไทเทเนียมไดออกไซด์โด๊ปด้วยเหล็กต่อลักษณะโครงสร้างและการฆ่าเชื้อ Escherichia Coli. Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University. 5, 1 (1), 1-14.