[1]
นามพลช. 1. การตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแดงปนในข้าวขาวโดยวิธีการประมวลผลภาพดิจิตอล. Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University. 5, 1 (1), 59-71.