[1]
ขวัญรักษ์น. 1. การพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นวิธีเรียนแบบร่วมมือกลุ่มแข่งขันตอบปัญหา (TGT) เรื่องพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University. 5, 1 (1), 124-134.