กนกพิชญ์กุลเ., อารีราษฎร์ธ., & แสนราชจ. (2018). Developing a Model of Technology Application for Improving Life Skills of Primary Students. Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University, 8(1), 37-48. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/131304