แสงฉายว., & มณีโชติน. (1). ผลของอุณหภูมิการเผาผงไทเทเนียมไดออกไซด์โด๊ปด้วยเหล็กต่อลักษณะโครงสร้างและการฆ่าเชื้อ Escherichia Coli. Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University, 5(1), 1-14. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58156