นามพลช. (1). การตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแดงปนในข้าวขาวโดยวิธีการประมวลผลภาพดิจิตอล. Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University, 5(1), 59-71. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58203