ขวัญรักษ์น. (1). การพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นวิธีเรียนแบบร่วมมือกลุ่มแข่งขันตอบปัญหา (TGT) เรื่องพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University, 5(1), 124-134. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58235