แหวนเพชรว. (1). การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสารคำสอนวิชาการจัดการการผลิตและการดำเนินการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University, 4(1), 34-42. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58566