นามพลช. การตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแดงปนในข้าวขาวโดยวิธีการประมวลผลภาพดิจิตอล. Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University, v. 5, n. 1, p. 59-71, 11.