กนกพิชญ์กุลเอก, อารีราษฎร์ธรัช, and แสนราชจรัญ. 2018. “Developing a Model of Technology Application for Improving Life Skills of Primary Students”. Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University 8 (1), 37-48. https://www.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/131304.