แสงฉายว. and มณีโชติน. (1) “ผลของอุณหภูมิการเผาผงไทเทเนียมไดออกไซด์โด๊ปด้วยเหล็กต่อลักษณะโครงสร้างและการฆ่าเชื้อ Escherichia Coli”, Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University, 5(1), pp. 1-14. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58156 (Accessed: 20January2020).