นามพลช. (1) “การตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแดงปนในข้าวขาวโดยวิธีการประมวลผลภาพดิจิตอล”, Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University, 5(1), pp. 59-71. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58203 (Accessed: 22September2019).