วังหอมส. and สุกใสช. (1) “การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น”, Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University, 5(1), pp. 103-112. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58225 (Accessed: 18September2019).