ขวัญรักษ์น. (1) “การพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นวิธีเรียนแบบร่วมมือกลุ่มแข่งขันตอบปัญหา (TGT) เรื่องพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”, Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University, 5(1), pp. 124-134. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58235 (Accessed: 20January2020).