แหวนเพชรว. (1) “การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสารคำสอนวิชาการจัดการการผลิตและการดำเนินการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร”, Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University, 4(1), pp. 34-42. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58566 (Accessed: 21October2019).