[1]
แสงฉายว. and มณีโชติน., “ผลของอุณหภูมิการเผาผงไทเทเนียมไดออกไซด์โด๊ปด้วยเหล็กต่อลักษณะโครงสร้างและการฆ่าเชื้อ Escherichia Coli”, Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University, vol. 5, no. 1, pp. 1-14, 1.