[1]
นามพลช., “การตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแดงปนในข้าวขาวโดยวิธีการประมวลผลภาพดิจิตอล”, Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University, vol. 5, no. 1, pp. 59-71, 1.