[1]
วังหอมส. and สุกใสช., “การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น”, Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University, vol. 5, no. 1, pp. 103-112, 1.