[1]
ขวัญรักษ์น., “การพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นวิธีเรียนแบบร่วมมือกลุ่มแข่งขันตอบปัญหา (TGT) เรื่องพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”, Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University, vol. 5, no. 1, pp. 124-134, 1.