กนกพิชญ์กุลเอก, อารีราษฎร์ธรัช, and แสนราชจรัญ. “Developing a Model of Technology Application for Improving Life Skills of Primary Students”. Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University 8, no. 1 (June 28, 2018): 37-48. Accessed May 23, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/131304.