1.
แสงฉายว, มณีโชติน. ผลของอุณหภูมิการเผาผงไทเทเนียมไดออกไซด์โด๊ปด้วยเหล็กต่อลักษณะโครงสร้างและการฆ่าเชื้อ Escherichia Coli. Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University [Internet]. 1 [cited 22Sep.2019];5(1):1-4. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58156