1.
นามพลช. การตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแดงปนในข้าวขาวโดยวิธีการประมวลผลภาพดิจิตอล. Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University [Internet]. 1 [cited 23Sep.2019];5(1):59-1. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58203