1.
วังหอมส, สุกใสช. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น. Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University [Internet]. 1 [cited 18Sep.2019];5(1):103-12. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58225