1.
ขวัญรักษ์น. การพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นวิธีเรียนแบบร่วมมือกลุ่มแข่งขันตอบปัญหา (TGT) เรื่องพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University [Internet]. 1 [cited 19Jan.2020];5(1):124-3. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58235