1.
แหวนเพชรว. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสารคำสอนวิชาการจัดการการผลิตและการดำเนินการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University [Internet]. 1 [cited 18Oct.2019];4(1):34-2. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58566