Published: 2017-07-08

A Healthy Food Recommendation Application (HFRA) for Smart Eating

Wipawan Buathong, Pita Jarupunphol, Tanagrit Chansaeng

1-11

การศึกษาผลการอบรมครูจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

ทองชัย ภูตะลุน, วรปภา อารีราษฎร์, ธรัช อารีราษฎร์, สุรัตน์ ดวงชาทม

75-91

การจําลองสถานการณ์กระบวนการผลิตข่าวฮางงอก

ภัทราพล กองทรัพย์, นุจิรา กองทรัพย์

106-122