วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Journal of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University)

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นเวทีสําหรับนําเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้โดยเครือข่ายวิชาการทั้งภายในและภายนอก กองบรรณาธิการยินดีรับพิจารณาบทความจากนักวิชาการทุกท่าน บทความทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนี้เป็นความเห็นของผู้เขียน มิใช่ทัศนะของบรรณาธิการและคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (JOURNAL OF LIBERAL ARTS, UBON RATCHATHANI UNIVERSITY)

Indexed in tci

Announcements

 

หลักเกณฑ์: การส่งและพิจารณาบทความ

 

1. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในที่ใดมาก่อน 

2. ต้นฉบับจะเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ และต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3. ต้นฉบับควรมีความยาวไม่ (ควร) เกิน 25 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยระบบ Microsoft Word 

4. ใช้ฟอนต์ TH sarabun PSK ขนาด 14 พอยต์   

5. บทความต้องประกอบไปด้วย

                5.1 ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

                5.2 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด

                5.3 คำสำคัญ (keywords) ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เกิน 6 คำ

                5.4 ให้ระบุชื่อผู้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตำแหน่ง (เช่น อาจารย์ นักศึกษา) และสถานที่ทำงานหรือสังกัด (เช่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

6. บทความที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดจนบทคัดย่อที่ใช้ภาษาอังกฤษ จะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาก่อนส่งบทความมายังกองบรรณาธิการ

7. การอ้างอิง เพื่อให้เป็นมาตรฐานระบบเดียวกัน ให้ใช้ระบบนามปี ตัวอย่างเช่น

 

-ในเนื้อเรื่อง ให้ใช้ตามแบบด้านล่างนี้

(ชื่อผู้แต่ง,/ปีที่พิมพ์/:/เลขหน้า)

-บรรณานุกรมท้ายเรื่อง  ให้ใช้ 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.

*หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถึงเว้นวรรค 1 เคาะ

สำหรับระบบบรรณานุกรมอย่างละเอียด สามารถอ้างอิงกับคู่มือการเขียนบรรณานุกรมระบบ APA style

ในกรณีที่บรรณานุกรมที่ส่งมาพร้อมบทความ หากไม่ตรงกับ

เงื่อนไขของวารสารฯ ทางวารสารจะส่งให้ผู้เขียนปรับรูปแบบให้เป็นระบบ APA ก่อน จึงจะส่งให้กับผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน และทางกองบรรณาธิการจะพิจารณาการเขียนบรรณานุกรมโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้มีการแก้ไขโดยสมบูรณ์เมื่อบทความได้รับการพิจารณาตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว 

8. ในการส่งบทความ  ให้แนบชื่อสกุลผู้เขียน โดยระบุตำแหน่ง สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ที่ติดต่อได้สะดวก

9. บทความที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์จะได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยหนึ่งท่าน

10. บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน

11. กรณีที่มีรูปภาพประกอบหรือแผนภาพ ให้ส่งไฟล์แนบต่างหากจากภาพในบทความ ซึ่งสามารถส่งมาในสกุล jpg ขนาดไฟล์ควรอยู่ในระหว่าง 500kb–1500 kb
 
Posted: 2017-05-04
 

หลักเกณฑ์: การเสนอบทความเพื่อพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์

 
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นวารสารที่มุ่งเผยแพร่บทความจากการวิจัย,  บทความวิชาการ  ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยเปิดรับบทความจากบุคลากร/นักศึกษาภายในคณะศิลปศาสตร์และภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนเปิดรับบทความจากบุคลากร อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จากภายนอก มีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับมกราคม – มิถุนายน และฉบับกรกฎาคม – ธันวาคม ของทุกปี อีกทั้งยังออกวารสารฉบับพิเศษขึ้นมาตามวาระโอกาสต่างๆตามความเหมาะสม  
Posted: 2017-05-04
 
More Announcements...

Vol 12, No 2 (2016): กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

Full Issue

View or download the full issue PDF (ภาษาไทย)

Table of Contents

Articles

O-NET scores reflect local education quality pdf
วศิน โกมุท 1-37
Supervision of Education and Professional Development pdf
มาลินี บุณยรัตพันธุ์ 39-53
Language and Ideology in the “Dern Nah Pra Ted Thai : Thailand Moves Forward” Television program pdf
นัยนา วงศ์สาคำ, ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ 55-81
Thai Northeastern Dance Choreography and Higher Education Institute pdf
คำล่า มุสิกา 84-108
Human Resource Development and Organizational Climate Influencing Teamwork: A Case Study of Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation pdf
สมคิด ผลนิล, เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน 109-135
Historical Thinking Development: Thinking about Historical Significance pdf
กิตติศักดิ์ ลักษณา 137-158
Brain – Targeted Teaching Model : Brain development and Learning pdf
กานต์รวี บุษยานนท์ 159-176
Hidden Curriculum of Cambodian Ideologies in Grade 1-6 Cambodian Textbooks pdf
ชาญชัย คงเพียรธรรม 177-205
The Status of Research in Teaching Thai as a Foreign Language at the Universities in Thailand pdf
พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ 207-222
Invitational Supervision pdf
มาลินี บุณยรัตพันธุ์ 267-284