วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Journal of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University)

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นเวทีสําหรับนําเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้โดยเครือข่ายวิชาการทั้งภายในและภายนอก กองบรรณาธิการยินดีรับพิจารณาบทความจากนักวิชาการทุกท่าน บทความทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนี้เป็นความเห็นของผู้เขียน มิใช่ทัศนะของบรรณาธิการและคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (JOURNAL OF LIBERAL ARTS, UBON RATCHATHANI UNIVERSITY)

Indexed in tci

ข่าวประกาศ

 

: การส่งและพิจารณาบทความ

 

1. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในที่ใดมาก่อน 

2. ต้นฉบับจะเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ และต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3. ต้นฉบับควรมีความยาวไม่ (ควร) เกิน 25 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยระบบ Microsoft Word 

4. ใช้ฟอนต์ TH sarabun PSK ขนาด 14 พอยต์   

5. บทความต้องประกอบไปด้วย

                5.1 ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

                5.2 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด

                5.3 คำสำคัญ (keywords) ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เกิน 6 คำ

                5.4 ให้ระบุชื่อผู้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตำแหน่ง (เช่น อาจารย์ นักศึกษา) และสถานที่ทำงานหรือสังกัด (เช่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

6. บทความที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดจนบทคัดย่อที่ใช้ภาษาอังกฤษ จะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาก่อนส่งบทความมายังกองบรรณาธิการ

7. การอ้างอิง เพื่อให้เป็นมาตรฐานระบบเดียวกัน ให้ใช้ระบบนามปี ตัวอย่างเช่น

 

-ในเนื้อเรื่อง ให้ใช้ตามแบบด้านล่างนี้

(ชื่อผู้แต่ง,/ปีที่พิมพ์/:/เลขหน้า)

-บรรณานุกรมท้ายเรื่อง  ให้ใช้ 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.

*หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถึงเว้นวรรค 1 เคาะ

สำหรับระบบบรรณานุกรมอย่างละเอียด สามารถอ้างอิงกับคู่มือการเขียนบรรณานุกรมระบบ APA style

ในกรณีที่บรรณานุกรมที่ส่งมาพร้อมบทความ หากไม่ตรงกับ

เงื่อนไขของวารสารฯ ทางวารสารจะส่งให้ผู้เขียนปรับรูปแบบให้เป็นระบบ APA ก่อน จึงจะส่งให้กับผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน และทางกองบรรณาธิการจะพิจารณาการเขียนบรรณานุกรมโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้มีการแก้ไขโดยสมบูรณ์เมื่อบทความได้รับการพิจารณาตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว 

8. ในการส่งบทความ  ให้แนบชื่อสกุลผู้เขียน โดยระบุตำแหน่ง สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ที่ติดต่อได้สะดวก

9. บทความที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์จะได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยหนึ่งท่าน

10. บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน

11. กรณีที่มีรูปภาพประกอบหรือแผนภาพ ให้ส่งไฟล์แนบต่างหากจากภาพในบทความ ซึ่งสามารถส่งมาในสกุล jpg ขนาดไฟล์ควรอยู่ในระหว่าง 500kb–1500 kb
 
ประกาศ: 2017-05-04
 

: การเสนอบทความเพื่อพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์

 
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นวารสารที่มุ่งเผยแพร่บทความจากการวิจัย,  บทความวิชาการ  ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยเปิดรับบทความจากบุคลากร/นักศึกษาภายในคณะศิลปศาสตร์และภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนเปิดรับบทความจากบุคลากร อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จากภายนอก มีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับมกราคม – มิถุนายน และฉบับกรกฎาคม – ธันวาคม ของทุกปี อีกทั้งยังออกวารสารฉบับพิเศษขึ้นมาตามวาระโอกาสต่างๆตามความเหมาะสม  
ประกาศ: 2017-05-04
 
ข่าวประกาศอื่นๆ...

ปีที่ 12, ฉบับที่ 2 (2016): กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

ฉบับเต็ม

ดูหรือดาวน์โหลดทั้งฉบับ PDF

สารบัญ

คะแนน O-NET ภาพสะท้อนคุณภาพการศึกษาท้องถิ่น pdf
วศิน โกมุท 1-37
การนิเทศการศึกษากับการพัฒนาวิชาชีพ pdf
มาลินี บุณยรัตพันธุ์ 39-53
ภาษากับอุดมการณ์การศึกษาในรายการโทรทัศน์ “เดินหน้าประเทศไทย” pdf
นัยนา วงศ์สาคำ, ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ 55-81
รูปแบบการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์อีสานกับสถาบันอุดมศึกษา pdf
คำล่า มุสิกา 84-108
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และบรรยากาศองค์การ ที่มีอิทธิพลต่อการทำงานเป็นทีม กรณีศึกษากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช pdf
สมคิด ผลนิล, เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน 109-135
การพัฒนาการคิดทางประวัติศาสตร์: การคิดเกี่ยวกับความสำคัญทางประวัติศาสตร์ pdf
กิตติศักดิ์ ลักษณา 137-158
รูปแบบการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง (Brain – Targeted Model) กับการพัฒนาสมองและการเรียนรู้ pdf
กานต์รวี บุษยานนท์ 159-176
หลักสูตรแฝงเรื่องอุดมการณ์ชาติ ในหนังสือเรียนภาษาเขมร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของราชอาณาจักรกัมพูชา pdf
ชาญชัย คงเพียรธรรม 177-205
สถานภาพงานวิจัยด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย pdf
พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ 207-222
การนิเทศแบบเชิญชวน pdf
มาลินี บุณยรัตพันธุ์ 267-284