วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นวารสารที่มุ่งเผยแพร่บทความจากการวิจัย,  บทความวิชาการ  ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยเปิดรับบทความจากบุคลากร/นักศึกษาภายในคณะศิลปศาสตร์และภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนเปิดรับบทความจากบุคลากร อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จากภายนอก มีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับมกราคม – มิถุนายน และฉบับกรกฎาคม – ธันวาคม ของทุกปี อีกทั้งยังออกวารสารฉบับพิเศษขึ้นมาตามวาระโอกาสต่างๆตามความเหมาะสม