วารสารอักษรศาสตร์ (Journal of Letters)

วารสารอักษรศาสตร์เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) และอาจมีวารสารฉบับพิเศษปีละไม่เกิน 1 เล่ม รับตีพิมพ์บทความทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ที่มีคุณภาพสูง มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาษา ภาษาศาสตร์ วรรณคดีศึกษา ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา คติชนวิทยา มานุษยวิทยา ศิลปการละคร บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศึกษา ภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยในสายมนุษยศาสตร์ โดยเป็นพื้นที่สำหรับการอภิปรายแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิชาการ และเป็นช่องทางสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะเพื่อประโยชน์แก่สังคมในวงกว้างต่อไป

Journal of Letters is a semi-annual journal (January - June and July - December). It publishes high-quality academic articles in the field of the humanities in both regular and special issues. Special issues appear no more than once a year. Focus areas include language, linguistics, literary studies, history, philosophy, religious studies, folklore, anthropology, dramatic arts, library and information science, geography, and cultural studies. The Journal seeks to promote research in the humanities by providing a forum for discussion and exchange among researchers and a channel for publicizing academic works for the benefit of the general public.


Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 

The New Style Guide

 

 Journal of Letters is in a transitional phase of being upgraded to ACI (ASEAN CITATION INDEX) database. The process requires a new citation format, which instructs that all reference entries in Thai have to be translated to English. We recommend prospective contributors to consult the new style guide accessible via the link below. We appreciate your cooperation. 

 
Posted: 2017-06-30
 

รูปแบบการอ้างอิง

 

เนื่องจากวารสารอักษรศาสตร์ กำลังเตรียมการเพื่อเข้าสู่ฐาน ACI (ASEAN CITATION INDEX) จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิง โดยเฉพาะรายการอ้างอิงภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ขอความร่วมมือผู้ที่จะส่งบทความมายังวารสารอักษรศาสตร์ใช้รูปแบบการอ้างอิงตามที่ปรากฏในคู่มือด้านล่างนี้ กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือค่ะ 

 
Posted: 2017-06-30
 
More Announcements...

Vol 46, No 1 (2017): มกราคม - มิถุนายน 2560

Table of Contents

พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกกับการสร้างอำนาจพิเศษ ในกรอบรัฐธรรมนูญ pdf
เทพ บุญตานนท์ 1-26
คริสตจักรแห่งตะวันออกกับการเก็บรักษาภูมิปัญญาตะวันตก pdf
ศุภวิทย์ ถาวรบุตร 27-57
พระนามเจ้าฟ้าสมัยรัตนโกสินทร์: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทย pdf
ดนัย พลอยพลาย, ศิริพร ภักดีผาสุข 59-97
ลักษณะเฉพาะของภาษาบาลีในคำบูชาพระธาตุและพระพุทธรูปทางภาคเหนือของประเทศไทย pdf
นนท์ลชา ณะภูมิ, สมพรนุช ตันศรีสุข 99-133
ปัญหาของประโยครายงานสภาวะทางจิตในทัศนะแบบรัสเซลล์ pdf
ไพลิน ปิ่นสำอางค์ 135-169
ระดับความสามารถการพูดและแนวโน้มการใช้รูปภาษาของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกชาวไทย ในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย pdf
กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ 171-207
เทคนิคการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยให้เป็นธรรมชาติ: วิเคราะห์การแปลเอกสารธุรกิจ pdf
สมเกียรติ เชวงกิจวณิช 209-246
การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวข้ามแดนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย และแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว pdf
ฤทัยรัตน์ เปล่งวรรณ, ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ 247-285