วารสารอักษรศาสตร์ (Journal of Letters)

วารสารอักษรศาสตร์เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) และอาจมีวารสารฉบับพิเศษปีละไม่เกิน 1 เล่ม รับตีพิมพ์บทความทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ที่มีคุณภาพสูง มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาษา ภาษาศาสตร์ วรรณคดีศึกษา ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา ศิลปการละคร บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศึกษา ภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยในสายมนุษยศาสตร์ โดยเป็นพื้นที่สำหรับการอภิปรายแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิชาการและเป็นช่องทางสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะเพื่อประโยชน์แก่สังคมในวงกว้างต่อไป

Journal of Letters is a semi-annual journal (January - June and July - December). It publishes high-quality academic articles in the field of the humanities in both regular and special issues. Special issues appear no more than once a year. Focus areas include language, linguistics, literary studies, history, philosophy, religious studies, dramatic arts, library and information science, geography, and cultural studies. The Journal seeks to promote research in the humanities by providing a forum for discussion and exchange among researchers and a channel for publicizing academic works for the benefit of the general public.


Journal Homepage Image

Indexed in tci

Vol 45, No 2 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Table of Contents

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับหงส์และไก่ในภาษาจีน pdf
Yao Siqi 1-58
ความต่างที่มีนัยสำคัญด้านความสั้นยาวของหน่วยเสียงสระ (e) (ɛ) (o) และ (ɔ) ในภาษาไทยสมัยสุโขทัย pdf
สิรีมาศ มาศพงศ์ 59-92
สิทธิสตรีตามกฎหมายมรดกในคัมภีร์ธรรมศาสตร์ pdf
บุณฑริกา บุญโญ, ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว 93-118
ธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะและฉบับศารงคธรปัทธติ: ความต่างสะท้อนสถานภาพ pdf
เจียระไน วิทิตกูล, ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว 119-157
เพลงกันตรึมเกี่ยวกับประเพณีแซนโฎนตาและอัตลักษณ์ของผู้พูดภาษาเขมรถิ่นไทยในอีสานตอนใต้ของไทย pdf
ดิเรก หงษ์ทอง 159-203
ปัญหาการแปลหน่วยสร้างกริยาเรียงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทย pdf
สมจิต จิระนันทิพร, ปรีมา มัลลิกะมาส 205-262
ความต้องการล่ามในตลาดแรงงานไทย: การศึกษาประกาศรับสมัครงานออนไลน์ pdf
ทองทิพย์ พูลลาภ 263-303
เมื่อนักการเมืองไทยขอโทษ: การวิเคราะห์วัจนกรรมการขอโทษผ่านสื่อสาธารณะตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ pdf
ประไพพรรณ พึ่งฉิม 305-350