วารสารอักษรศาสตร์เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) และอาจมีวารสารฉบับพิเศษเพิ่มเติมจากฉบับปกติ รับตีพิมพ์บทความทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ที่มีคุณภาพสูง มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาษา ภาษาศาสตร์ วรรณคดีศึกษา ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา คติชนวิทยา มานุษยวิทยา ศิลปการละคร บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศึกษา ภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยในสายมนุษยศาสตร์ โดยเป็นพื้นที่สำหรับการอภิปรายแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิชาการ และเป็นช่องทางสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะเพื่อประโยชน์แก่สังคมในวงกว้างต่อไป

  • ISSN : 0125-4820 (Print) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2512
  • ISSN : 2586-9736 (Online) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

Journal of Letters is a semi-annual journal (January - June and July - December). It publishes high-quality academic articles in the field of the humanities in both regular and special issues. Focus areas include language, linguistics, literary studies, history, philosophy, religious studies, folklore, anthropology, dramatic arts, library and information science, geography, and cultural studies. The Journal seeks to promote research in the humanities by providing a forum for discussion and exchange among researchers and a channel for publicizing academic works for the benefit of the general public.

  • ISSN : 0125-4820 (Print) from January 1969 onwards
  • ISSN : 2586-9736 (Online) from July 2017 onwards

รูปแบบการอ้างอิง

2017-06-30

เนื่องจากวารสารอักษรศาสตร์ กำลังเตรียมการเพื่อเข้าสู่ฐาน ACI (ASEAN CITATION INDEX) จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิง โดยเฉพาะรายการอ้างอิงภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ขอความร่วมมือผู้ที่จะส่งบทความมายังวารสารอักษรศาสตร์ใช้รูปแบบการอ้างอิงตามที่ปรากฏในคู่มือด้านล่างนี้ กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือค่ะ 

The New Style Guide

2017-06-30

 Journal of Letters is in a transitional phase of being upgraded to ACI (ASEAN CITATION INDEX) database. The process requires a new citation format, which instructs that all reference entries in Thai have to be translated to English. We recommend prospective contributors to consult the new style guide accessible via the link below. We appreciate your cooperation. 

Vol 46 No 2 (2017): กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

Published: 2018-01-30

Avoidance of L2 English Phrasal Verbs by L1 Thai Learners

Punyavee Kosolsombat, Nattama Pongpairoj

171-216

The Semantics of the Preposition khɔ̌ɔŋ in Thai

สรณ์ แอบเงิน, กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา

247-294

Syntactic, Semantic and Pragmatic Properties of the Negative Form /plàaw/ in Thai

รุจิรา บำรุงกาญจน์, กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา

295-343

Syntactic and Semantic Properties of Benefactive Markers phuea and hai in Thai

พิรุฬห์ ปิยมหพงศ์, กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา

345-407

View All Issues

Indexed in tci