วารสารอักษรศาสตร์เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) และอาจมีวารสารฉบับพิเศษเพิ่มเติมจากฉบับปกติ รับตีพิมพ์บทความทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ที่มีคุณภาพสูง มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาษา ภาษาศาสตร์ วรรณคดีศึกษา ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา คติชนวิทยา มานุษยวิทยา ศิลปการละคร บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศึกษา ภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยในสายมนุษยศาสตร์ โดยเป็นพื้นที่สำหรับการอภิปรายแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิชาการ และเป็นช่องทางสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะเพื่อประโยชน์แก่สังคมในวงกว้างต่อไป

  • ISSN : 0125-4820 (Print) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2512
  • ISSN : 2586-9736 (Online) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

Journal of Letters is a semi-annual journal (January - June and July - December). It publishes high-quality academic articles in the field of the humanities in both regular and special issues. Focus areas include language, linguistics, literary studies, history, philosophy, religious studies, folklore, anthropology, dramatic arts, library and information science, geography, and cultural studies. The Journal seeks to promote research in the humanities by providing a forum for discussion and exchange among researchers and a channel for publicizing academic works for the benefit of the general public.

  • ISSN : 0125-4820 (Print) from January 1969 onwards
  • ISSN : 2586-9736 (Online) from July 2017 onwards

รูปแบบการอ้างอิง

2017-06-30

เนื่องจากวารสารอักษรศาสตร์ กำลังเตรียมการเพื่อเข้าสู่ฐาน ACI (ASEAN CITATION INDEX) จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิง โดยเฉพาะรายการอ้างอิงภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ขอความร่วมมือผู้ที่จะส่งบทความมายังวารสารอักษรศาสตร์ใช้รูปแบบการอ้างอิงตามที่ปรากฏในคู่มือด้านล่างนี้ กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือค่ะ 

The New Style Guide

2017-06-30

 Journal of Letters is in a transitional phase of being upgraded to ACI (ASEAN CITATION INDEX) database. The process requires a new citation format, which instructs that all reference entries in Thai have to be translated to English. We recommend prospective contributors to consult the new style guide accessible via the link below. We appreciate your cooperation. 

Vol 47 No 1 (2018): มกราคม-มิถุนายน 2561

Published: 2018-06-27

Speech Rhythm in Luang Phrabang Lao: Comparison between the ISO and RM Methods

นันทนา รณเกียรติ, วริษา โอสถานนท์, อภิญญา ห่านตระกูล

39-91

Sentence Structure: An Obstacle to Understanding English Poetry

กฤศ เอี่ยมหฤท, จิรันธรา ศรีอุทัย

93-160

Cultural differences in Education: a case study of Thai students and Spanish teachers in university-level Spanish language classroom in Thailand

สรัลนันท์ ภูมิชิษสานันท์, หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์

161-189

Bāṇa: The Poet with Egotism

นาวิน วรรณเวช, ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว

191-226

Individuals with Disabilities in Japan

ยุวดี วิริยางกูร

285-343

AN APPLICATION OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM TO ANALYSE POTENTIAL OF POSTAL SERVICE: A CASE STUDY OF KANCHANABURI PROVINCE

อรรถพล อินทรสุวรรณ, ปกรณ์ เมฆแสงสวย, สถาพร มนต์ประภัสสร

345-376

View All Issues

Indexed in tci