วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน จัดพิมพ์เผยแพร่โดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการสู่สังคม และเป็นแหล่งกลางในการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลและเป็นแหล่งวิทยาการความรู้ต่าง ๆ อันเป็นการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้รับทราบ

Vol 3 No 1 (2017): JANUARY - JUNE (มกราคม - มิถุนายน 2560)

Published: 2017-08-11

การปรับเปลี่ยนห้องเรียนไปสู่ การเรียนรู้เชิงรุกโดยวิธีกระบวนกร ในรายวิชาทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ

ญาณี กลั่นภูมิศรี, อนุชา วัฒนาภา, เอกรัตน์ รวยรวย, วิศิษฏ์ศรี วิยะรัตน์

1-26

View All Issues