วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน จัดพิมพ์เผยแพร่โดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการสู่สังคม และเป็นแหล่งกลางในการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลและเป็นแหล่งวิทยาการความรู้ต่าง ๆ อันเป็นการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้รับทราบ

Vol 3 No 2 (2017): JULY - DECEMBER (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

Published: 2017-12-30

Examination preparedness for the Medical Competency Assessment Test for National License step I: pilot study

วีรเธียร ถวัลย์วงศ์ศรี, ธารินทร์ เพ็ญวรรณ

21-41

Trends in Modern Teaching and Learning Methods using Online Formative Assessment Tools

วิชัย พัวรุ่งโรจน์, ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์, สุชาดา พรหมโคตร

45-68

View All Issues