Focus and Scope

วัตถุประสงค์ของวารสาร

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน จัดพิมพ์เผยแพร่โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการสู่สังคมด้านพัฒนาการเรียนการสอน ของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน อันมีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับ

1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

2.งานวิจัยในชั้นเรียน

3. การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

4. การพัฒนาศักยภาพของผู้สอน

5. การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

6. การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน

7. การพัฒนาเทคนิคการสอน

8. การสร้างหรือพัฒนาอุปกรณ์สื่อการสอนทั่วไป

9. การสร้างหรือพัฒนาอุปกรณ์สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ e-Learning หรือ นวัตกรรม

10. การปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยสนับสนุนทางการเรียนรู้

11. การปรับปรุงพัฒนากระบวนการหรือวิธีการวัดและประเมินผล

12. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือทัศนคติของผู้เรียน

นโยบายการจัดพิมพ์และเผยแพร่

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้สร้างพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยระหว่างนักวิชาการในด้านสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นผู้อ่านทบทวน (Peer Review) ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ทั้งนี้กองบรรณาธิการใช้ระบบที่ผู้ประเมินและผู้เขียนบทความต่างไม่ทราบชื่อของแต่ละฝ่าย (double-blind review) บทความที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร และเผยแพร่บนระบบการจัดการวารสารไทยในระบบออนไลน์ (Thai Journals Online System (ThaiJO) ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม เริ่มฉบับแรก เดือนมกราคม - มิถุนายน 2558 ประเภทของบทความหรือบทความที่จะได้รับพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารโดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. บทความทางวิชาการ เป็นบทความทางวิชาการที่นำเสนอเนื้อหาสาระทางวิชาการที่ผ่านการวิเคราะห์และประมวลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วย บทนำ เนื้อเรื่อง ซึ่งแบ่งเป็นประเด็นหลัก ประเด็นรอง ประเด็นย่อย และบทสรุป ความยาวไม่เกิน 20 หน้า

2. บทความวิจัย เป็นบทความที่เกิดจากการวิจัยของผู้เขียนหรือสมาชิกร่วมในงานวิจัยนั้น ประกอบด้วย ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ สมมุติฐานของงานวิจัย ขอบเขตที่ครอบคลุมในการวิจัยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการวิจัย (ประกอบด้วยข้อมูลประชากรกลุ่ม ตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมุลการวิเคราะห์ข้อมูล) ผลการวิจัย (สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ) ความยาวไม่เกิน 25 หน้า

3. บทปริทัศน์ หมายถึง บทความวิชาการที่เขียนขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องมีการวิพากษ์และแสดงความคิดเห็นในเชิงวิชาการ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง บทคัดย่อหรือเรื่องย่อ คำนำ เนื้อเรื่อง และเอกสารอ้างอิงความยาวไม่เกิน 15 หน้า

4. บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) หมายถึง งานเขียนขนาดสั้นที่ทำการสรุปข้อโต้แย้งหลัก ๆ (Debates) ของหนังสือ 1 เล่ม (หรือหลายเล่มประกอบกัน) รวมถึงอาจจะมีการเสนอแนะว่าหนังสือเล่นนั้น ๆ มีจุดเด่น/จุดด้อยอย่างไรทั้งในเชิงทฤษฎี/ข้อมูล/ข้อค้นพบ และกลุ่มผู้อ่านที่น่าจะได้รับประโยชน์จากหนังสือนั้น ความยาวไม่เกิน 5 หน้า

Peer Review Process

ต้นฉบับที่ส่งพิจารณาเพื่อตีพิมพ์จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องแบบปิดลับชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินและผู้เขียน และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

Publication Frequency

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีกำหนดการตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

ค่าธรรมเนียมดำเนินการ

***ไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียม***

Sponsors

Journal History

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นวารสารทางวิชาการที่จัดให้มีขึ้นเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ความคิด ในด้านการเรียนการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และผู้สนใจจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และพัฒนาการต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ตลอดจนความเคลื่อนไหวในแง่มุมต่าง ๆ ของวิทยาการอันหลากหลายที่จะนำไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น รวมทั้งเป็นเวทีให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เผยแพร่แนวคิด ข้อค้นพบ และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ในรูปแบบบทความวิจัย บทความทางวิชาการ และบทความปริทรรศน์ ถือเป็นการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงเห็นสมควรผลิตวารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ซึ่งมีเนื้อหาส่งเสริม การพัฒนาการเรียนรู้ขึ้นเริ่มตั้งแต่ปี 2558 

กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
  • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ชยานุวัชร เป็นบรรณาธิการที่ผ่านมา