Focus and Scope

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน จัดพิมพ์เผยแพร่โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการสู่สังคมด้านพัฒนาการเรียนการสอน ของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน อันมีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับ

1. Teaching and Learning Design/Plan.

2. Educational/Classroom Research

3. Active Learning.

4. Instructors' Effectiveness and potential.

5. Learners’ Effectiveness and potential.

6. Teaching and Learning Activities.

7. Teaching Techniques and Strategies.

8. Teaching and Learning Materials.

9. e-Learning and Learning Innovation.

10. Effective Learning Environment and/or Supporting factor.

11. Assessment methods and/or Evaluating Processes.

12. Learners’ Attitude and Motivation.

นโยบายการจัดพิมพ์และเผยแพร่

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้สร้างพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยระหว่างนักวิชาการในด้านสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นผู้อ่านทบทวน (Peer Review) ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ทั้งนี้กองบรรณาธิการใช้ระบบที่ผู้ประเมินและผู้เขียนบทความต่างไม่ทราบชื่อของแต่ละฝ่าย (double-blind review) บทความที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร และเผยแพร่บนระบบการจัดการวารสารไทยในระบบออนไลน์ (Thai Journals Online System (ThaiJO) ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม เริ่มฉบับแรก เดือนมกราคม - มิถุนายน 2558 ประเภทของบทความหรือบทความที่จะได้รับพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารโดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. Academic article: academic articles in general features the crux of assembled and analyzed academic contents which consist of an introduction and a body containing major, minor and other subordinate topics in a maximum of 20 pages.

2. Research articles: research articles normally originate from research studies conducted individually or together with co-researchers. Research articles usually contain a rationale of the study, objectives, hypothesis, study scopes, significance of the study, related research studies or other relevant literature, methodologies, data collection and data analysis methods (research conclusions, discussions and suggestions), all of which is limited to a maximum of 25 pages.

3. Literature reviews: Literature reviews are based on an extensive review of relevant academic literature consisting of an author’s constructive criticisms and opinions. Its format includes a title, an abstract, a preface, contents and references, all of which is limited to a maximum of 15 pages.

4. Book review: Book reviews denote a brief summarization of certain principle debates presented in a particular book (or multiple books). It can also present weaknesses/strengths from theoretical, empirical and informative standpoints. Book reviews are intended for the books’ perspective readers. For a book review, a maximum of 5 pages is strictly required.

Peer Review Process

ต้นฉบับที่ส่งพิจารณาเพื่อตีพิมพ์จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องแบบปิดลับชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินและผู้เขียน และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

Publication Frequency

Journal of Learning Innovations Walailak University publishes 2 issues annually.

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Fee

***Free of charge***

Sponsors

Sources of Support

Journal History

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นวารสารทางวิชาการที่จัดให้มีขึ้นเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ความคิด ในด้านการเรียนการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และผู้สนใจจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และพัฒนาการต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ตลอดจนความเคลื่อนไหวในแง่มุมต่าง ๆ ของวิทยาการอันหลากหลายที่จะนำไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น รวมทั้งเป็นเวทีให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เผยแพร่แนวคิด ข้อค้นพบ และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ในรูปแบบบทความวิจัย บทความทางวิชาการ และบทความปริทรรศน์ ถือเป็นการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงเห็นสมควรผลิตวารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ซึ่งมีเนื้อหาส่งเสริม การพัฒนาการเรียนรู้ขึ้นเริ่มตั้งแต่ปี 2558 

Journal of Learning Innovations Walailak University publishes 2 issues annually.

- Issue 1 (January – June)

- Issue 2 (July – December)

Journal of Learning Innovations Walailak University first publishes in 2015. Members of the Editorial Advisory Board are as follows;

  1. Asst.Prof.Dr.Poonsit Hiransai, Editor-in-chief, ( 2017-present)
  2. Asst.Prof.Dr.Anchalee Chayanuvat, Founder of the journal (2015-2016)