jliwu.journ@gmail.com
โทร. 0-7567-3770
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
บรรณาธิการวารสาร
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Phone 075-673770

Support Contact

นายสุรศักดิ์ เชาวลิต(ผู้ดูแลระบบ)
Phone 075-673790