แนวโน้มวิธีการเรียนการสอนยุคใหม่ด้วยเครื่องมือประเมินผลระหว่างเรียนออนไลน์

Main Article Content

วิชัย พัวรุ่งโรจน์ ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์ สุชาดา พรหมโคตร

Abstract

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ส่งผลอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนในปัจจุบันและวิธีการสอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ขณะที่นักเรียนส่วนใหญ่นำสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้ในโรงเรียน ครูก็จำเป็นต้องฝึกทักษะการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ไปด้วยเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีและนำมาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้เนื่องจากแนวโน้มในการเรียนการสอนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการส่งเสริมให้นักเรียนใช้สมาร์ทโฟนแทนการห้ามและใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันที่เรียกว่าเครื่องมือประเมินผลระหว่างเรียนทำให้เกิดการเรียนในรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนทำให้ครูสามารถติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนในแต่ละช่วงเวลาของการสอนได้ทันที ช่วยให้ครูสามารถปรับรูปแบบหรือวิธีการสอนและยังสามารถแนะนำนักเรียนที่เรียนอ่อนเป็นรายบุคคลได้ นอกจากนี้ การใช้เครื่องมือประเมินผลการเรียนส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียน การมีส่วนร่วม ความสนุก ตลอดจนเพิ่มแรงจูงใจในการเข้าชั้นเรียน แต่เนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้มีจำนวนมากทำให้ยากต่อการเลือกใช้ บทความนี้อธิบายความหมายของการประเมินผลระหว่างเรียน และแสดงประเภทของเครื่องมือประเมินผลระหว่างเรียน พร้อมทั้งการเปรียบเทียบคุณสมบัติที่สำคัญ และแสดงตัวอย่างของเครื่องมือและแนะนำเครื่องมือที่เป็นที่นิยมในการใช้งาน  


The rapid change of technologies in the digital age has a tremendous effect on current learning and teaching and teaching methods, which will be occurred in the near future. While most students bring their own smartphones, tablets or computer devices to schools, teachers need to practice skills in using these devices to keep up with technology and make use of them. This is due to the tendency of teaching in recent years that allows students to bring their own devices to schools instead of prohibit and use them with the applications called formative assessment tools to create an active learning, which encourages student participation in the classroom. These tools aim at allowing teachers to promptly realize the progress of their teaching. The teachers can then adjust teaching strategies to the meet the needs of the students. It is also possible to offer weak students with individual support. The literature suggests that the use of assessment tools affects the student's willingness to learn, student participation, enjoyment, and motivation to attend classes. However, since there have been a number of these tools, this make it hard for novice to choose. This article provides a definition of formative assessment and describes a variety of tools, provides a comparison of important features of tools, and shows examples of popular tools that can be customized for use.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles