Trends in Modern Teaching and Learning Methods using Online Formative Assessment Tools

Main Article Content

Wichai Puarungroj Pathapong Pongpatrakant Suchada Phromkhot

Abstract

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ส่งผลอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนในปัจจุบันและวิธีการสอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ขณะที่นักเรียนส่วนใหญ่นำสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้ในโรงเรียน ครูก็จำเป็นต้องฝึกทักษะการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ไปด้วยเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีและนำมาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้เนื่องจากแนวโน้มในการเรียนการสอนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการส่งเสริมให้นักเรียนใช้สมาร์ทโฟนแทนการห้ามและใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันที่เรียกว่าเครื่องมือประเมินผลระหว่างเรียนทำให้เกิดการเรียนในรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนทำให้ครูสามารถติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนในแต่ละช่วงเวลาของการสอนได้ทันที ช่วยให้ครูสามารถปรับรูปแบบหรือวิธีการสอนและยังสามารถแนะนำนักเรียนที่เรียนอ่อนเป็นรายบุคคลได้ นอกจากนี้ การใช้เครื่องมือประเมินผลการเรียนส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียน การมีส่วนร่วม ความสนุก ตลอดจนเพิ่มแรงจูงใจในการเข้าชั้นเรียน แต่เนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้มีจำนวนมากทำให้ยากต่อการเลือกใช้ บทความนี้อธิบายความหมายของการประเมินผลระหว่างเรียน และแสดงประเภทของเครื่องมือประเมินผลระหว่างเรียน พร้อมทั้งการเปรียบเทียบคุณสมบัติที่สำคัญ และแสดงตัวอย่างของเครื่องมือและแนะนำเครื่องมือที่เป็นที่นิยมในการใช้งาน  

Keywords

Article Details

How to Cite
Puarungroj, W., Pongpatrakant, P., & Phromkhot, S. (2017). Trends in Modern Teaching and Learning Methods using Online Formative Assessment Tools. Journal of Learning Innovations Walailak University, 3(2), 45-68. https://doi.org/10.14456/jli.2017.12
Section
Research Article