การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค LT (Learning Together) เพื่อพัฒนาทักษะ การคิดและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ไอดา ยาคอ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together: LT)ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ห้องเรียนมีนักเรียนจำนวน 34 คน และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together: LT) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร เรื่องปริมาณสัมพันธ์ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราชพุทธศักราช 2551 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 1 ฉบับ30 ข้อ ใช้เวลาสอบ 30 นาที 3. แบบทดสอบวัดทักษะการคิดขั้นสูง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 1 ฉบับ 30 ข้อ ใช้เวลาสอบ 30 นาที สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความเที่ยงตรงค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) t–test ผลการวิจัยพบว่า1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together: LT) เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 71.70/81.97 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 2. นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการเรียนรู้แบบร่วมมือตามเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together: LT) เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการเรียนรู้แบบร่วมมือตามเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together: LT) เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ มีทักษะการคิดขั้นสูงหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสรุปผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together: LT)เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่ในระดับมากที่สุด ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะทางสังคมมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่ม มีการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดขั้นสูงเพิ่มขึ้นดังนั้น จึงสมควรสนับสนุนให้ครูที่ทำการสอนวิชาเคมีนำแผนการเรียนรู้แบบร่วมมือตามเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together: LT) ไปใช้ให้แพร่หลายต่อไป

 

Learning management by using it technique (learning together technique) for higher under thinking skill development and increase academic chemistry achievement of matthayomsuksa 4

The purpose of this research was to compare the higher-order thinking skills and the achievement of Matthayomsuksa 4 chemistrystudents at Suankularb Wittayalai School Lanska Nakhon Si Thammarat.Before and after learning the techniques of cooperative learning (Learning Together: LT). The sample used was 34 Matthayomsuksa 4chemistry students at Suankularb Wittayalai School, Nakhon Si Thammarat.The research instruments used included 1. learning the techniquesof cooperative learning (Learning Together: LT) science’s lesson planof Matthayomsuksa 4 students, unit 3, topic Stoichiometry, according to the Core Curriculum for Suankularb Wittayalai School Act 2551. 2. A Science achievement test of Matthayomsuksa 4 students; multiple choices of 4 and 30 items and 30 min for taking the test. The validity, discrimination, reliability, mean, standard deviation and t-test one sample were used to analyze research data. The finding showed that 1. Learning the techniques of cooperative learning (Learning Together: LT)’ science’s lesson plan, topic Stoichiometry; be efficient at 71.70/81.97were higher than the defined value 80/80. 2. Learning the techniquesof cooperative learning (Learning Together: LT)’ science’s lesson plan, topic Stoichiometry; Students’ achievement were higher than the previous at a statistically significant level of .01. 3. Learning the techniques of cooperative learning (Learning Together: LT)’ science’s lesson plan, topic Stoichiometry; Students’ higher-order thinking were higher thanthe previous at a statistically significant level of .01. Conclude, theresult of Learning the techniques of cooperative learning (Learning Together: LT)’ science’s lesson plan, topic Stoichiometry; be Efficiencyand effectiveness at the highest level. Be encouraging students todevelop social skills, good interaction within the group. Be working together happily. And the student's achievement and higher-orderthinking’ were higher. They were supported for the teachers to uselearning the techniques of cooperative learning (Learning Together: LT)’science’s lesson plan.


Keywords


การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ; เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน; การคิดขั้นสูง; Learning management by using lt technique; Learning together technique; Thinking skill

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Journal of Learning Innovations Walailak University)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.