ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เรียนด้วยระบบการจัดการเรียนแบบ E-learning ผ่านห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคล

จันทนี อุทธิสินธุ์, จรัส บุณยธรรมา

Abstract


การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เรียนด้วยระบบการจัดการเรียนแบบ E-learning ผ่านห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคล กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภาคการศึกษาที่ 1/2559 จำนวน 41 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าสถิติ One-samplet-test กับเกณฑ์ร้อยละ 60 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เรียนด้วยระบบการจัดการเรียนแบบ E-learning ผ่านห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคล มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือร้อยละ 60จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 90 2) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบการจัดการเรียนแบบ E-learning ผ่านห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคลในระดับมาก ทั้งนี้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน ในระดับมากที่สุดนอกจากนี้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นต่อระบบการจัดการเรียนแบบ E-learningผ่านห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคล โดยความคิดเห็นเป็นไปในทางบวก ร้อยละ 95

 

Science and Technology Course Learning Achievement of Students learning by E-learning Management System on the RMUTPHYSICS online classroom.

The purposes of this research were to study the learning achievements of the students who studied Science and Technology course with E-learning management system on the RMUTPHYSICS online classroom and examine student’s satisfactions of the course.41 students from the first year undergraduate class enrolled the courses during the first semester of the academic year of 2016. The instrument used was the learning achievement tests and satisfaction questionnaires. Statistics used for data analysis included percentage, mean, standarddeviation, and one-sample t-test with 60%. The results of the studyindicated that 1) The student’s learning achievements on the coursewas 90% which higher than 60%, 37 out of 41 students. 2) Studentshad a high level of satisfaction with the course and the highest levelof the encouraging learners to participate in the instructional process.Also, the research found that most students gave positive comments(about 95 percent) overall.


Keywords


ระบบการจัดการเรียนแบบ E-learning; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน; E-learning Management System; Learning Achievements

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Journal of Learning Innovations Walailak University)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.