กองบรรณาธิการวารสาร

รายนามกองบรรณาธิการวารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ที่ปรึกษาที่ปรึกษา

1. อธิการบดี      

2. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน 

3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      

4. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม       

5. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

บรรณาธิการ

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย 
วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก สาขาที่จบ ชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาตรี สาขาที่จบ เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อีเมล : poonsit.hi@wu.ac.th, poonsit.hi@mail.wu.ac.th

 กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

1   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติกำจร กุศล   สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์   สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ   สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงค์ โชติพันธุ์   สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5   อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย   สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6   อาจารย์ ดร.ปิลันธน์ แสนสุข   สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7   ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ธีระยุทธ กลิ่นสุคนธ์   นักวิชาการอิสระ
8   รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ   นักวิชาการอิสระ
9   รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพาก   รองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา
10   รองศาสตราจารย์ ดร.พรนภิส ดาราสว่าง   คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11   รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร   สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรดา วุฑฒยากร   สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แสงบุญ   คณะภาษาและการสื่อสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมวรรณ จิมากร ซิลลิ   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ   คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
16   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐะปะนีย์ ตรีรัตนภรณ์   คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
17   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ชยานุวัชร   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
18   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริจิตต์ ปันเงิน   คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
19   ดร.อุทัย ดุลยเกษม   นักวิชาการอิสระ
20   Dr.Shaharom Abdullah   University Malaysia Perlis (UniMAP)
21   Dr.Pauline Jones   University of Wollongong

คณะผู้จัดทำ 

1. นางสาวอาภรณ์ ไชยสุวรรณ

2. นางพณิชา โสพรรณรัตน์

ฝ่ายเทคนิค
นายสุรศักดิ์ เชาวลิต