Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2, No 1 (2016): JANUARY - JUNE (มกราคม - มิถุนายน 2559) Engaging Imagination: Helping Students Become Creative and Reflective Thinkers การใช้พลังของจินตนาการ: การช่วยผู้เรียนให้เป็นนักคิด อย่างสร้างสรรค์และสะท้อนคิด Details   PDF
จงสุข คงเสน
 
Vol 1, No 1 (2015): JANUARY - JUNE (มกราคม - มิถุนายน 2558) Excellent University Teaching (The Chinese University Press, 2006) Details   PDF
อัญชลี ชยานุวัชร
 
Vol 2, No 2 (2016): JULY - DECEMBER (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559) Language Learning Strategies Used by International Students in Learning the Thai Language Abstract   PDF
Nurizzi Rifqi Ferdian
 
Vol 2, No 2 (2016): JULY - DECEMBER (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559) Teaching Tips—Strategies, Research, and Theory for College and University Teachers Details   PDF
อัญชลี ชยานุวัชร
 
Vol 1, No 2 (2015): JULY - DECEMBER (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558) Using Grounded Theory to Gain an Insight into How Thai Students Learn English Abstract   PDF
อัญชลี ชยานุวัชร
 
Vol 1, No 1 (2015): JANUARY - JUNE (มกราคม - มิถุนายน 2558) การจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป Details   PDF
อุทัย ดุลยเกษม
 
Vol 3, No 1 (2017): JANUARY - JUNE (มกราคม - มิถุนายน 2560) การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค LT (Learning Together) เพื่อพัฒนาทักษะ การคิดและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Abstract   PDF
ไอดา ยาคอ
 
Vol 1, No 1 (2015): JANUARY - JUNE (มกราคม - มิถุนายน 2558) การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน เพื่อพัฒนาแบบจำลองทางความคิด เรื่อง โครงสร้างอะตอมและความเข้าใจธรรมชาติของ แบบจำลองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Abstract   PDF
ภรทิพย์ สุภัทรชัยวงศ์, ชาตรี ฝ่ายคำตา, พจนารถ สุวรรณรุจิ
 
Vol 1, No 2 (2015): JULY - DECEMBER (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558) การบูรณาการกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชามนุษยภาพ ชีวิตและการพัฒนาตนเอง Abstract   PDF
สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
 
Vol 2, No 1 (2016): JANUARY - JUNE (มกราคม - มิถุนายน 2559) การบูรณาการกิจกรรมในวิชาไวยากรณ์จีน กรณีศึกษาการใช้เกมประกอบการสอน Abstract   PDF
ไพรินทร์ ศรีสินทร
 
Vol 3, No 1 (2017): JANUARY - JUNE (มกราคม - มิถุนายน 2560) การปรับเปลี่ยนห้องเรียนไปสู่ การเรียนรู้เชิงรุกโดยวิธีกระบวนกร ในรายวิชาทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ Abstract   PDF
ญาณี กลั่นภูมิศรี, อนุชา วัฒนาภา, เอกรัตน์ รวยรวย, วิศิษฏ์ศรี วิยะรัตน์
 
Vol 3, No 1 (2017): JANUARY - JUNE (มกราคม - มิถุนายน 2560) การพัฒนาตัวแบบการพยากรณ์ ความถนัดทางการเรียนตามทฤษฎี 4 MAT โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีต้นไม้ Abstract   PDF
ขนิษฐา ดีสุบิน
 
Vol 2, No 1 (2016): JANUARY - JUNE (มกราคม - มิถุนายน 2559) การศึกษากับยาพิษแอบแฝง Details   PDF
วรากรณ์ สามโกเศศ
 
Vol 1, No 1 (2015): JANUARY - JUNE (มกราคม - มิถุนายน 2558) การศึกษาไทย: แก้ปัญหาหรือสร้างปัญหาให้สังคม Details   PDF
ประยุทธ์ ปยุตโต
 
Vol 1, No 2 (2015): JULY - DECEMBER (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558) การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน: Creativity-based Learning (CBL) Details   PDF
วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
 
Vol 1, No 2 (2015): JULY - DECEMBER (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558) การเรียนการสอนอุดมศึกษายุคใหม่ ผูกใจผู้เรียน ตรงใจผู้สอน Details   PDF
บัณฑิต ทิพากร
 
Vol 1, No 1 (2015): JANUARY - JUNE (มกราคม - มิถุนายน 2558) ครูในฝัน Details   PDF
วิจิตร ศรีสอ้าน
 
Vol 2, No 2 (2016): JULY - DECEMBER (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559) ความสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพ การสอนภาษาอังกฤษ ต่อการพัฒนาศักยภาพ การแข่งขันของประเทศไทย: Importance of Professional Development of Teachers of English toward Thailand’s Competitiveness Details   PDF
อุทัย ดุลยเกษม
 
Vol 2, No 1 (2016): JANUARY - JUNE (มกราคม - มิถุนายน 2559) ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ของนิสิตครูวิชาเอกชีววิทยา Abstract   PDF
ลือชา ลดาชาติ, ลฎาภา ลดาชาติ
 
Vol 2, No 1 (2016): JANUARY - JUNE (มกราคม - มิถุนายน 2559) จากโลกสู่ไทย ทิศทางใหม่ของการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ปรับห้องเรียน เปลี่ยนอนาคต: เด็กยุคใหม่ต้องการอะไรจากครู Passion For Learning Details   PDF
อมรวิชช์ นาครทรรพ
 
Vol 1, No 2 (2015): JULY - DECEMBER (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558) บทวิจารณ์หนังสือ Details   PDF
จิราพร ภราดร์นุวัฒน์
 
Vol 2, No 2 (2016): JULY - DECEMBER (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559) ประสบการณ์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกในระดับมัธยมศึกษาของนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเมื่อแรกรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง Abstract   PDF
จรวย สุวรรณบำรุง, จันจิรา โคตรทองวงค์, คุณัญญา เชิดสุข, พิไลพร ถวิลการ, สลิตา ประเคนคะชา, อรสา ไกรรัตน์
 
Vol 2, No 2 (2016): JULY - DECEMBER (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559) ผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้แผนที่ความคิดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Abstract   PDF
จุรีพร กาญจนการุณ
 
Vol 1, No 1 (2015): JANUARY - JUNE (มกราคม - มิถุนายน 2558) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยร่วมสมัยและการรู้สารสนเทศของ นักศึกษาที่ได้รับการสอนโดยการใช้เทคนิคการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก Abstract   PDF
วรพงศ์ ไชยฤกษ์
 
Vol 3, No 1 (2017): JANUARY - JUNE (มกราคม - มิถุนายน 2560) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เรียนด้วยระบบการจัดการเรียนแบบ E-learning ผ่านห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคล Abstract   PDF
จันทนี อุทธิสินธุ์, จรัส บุณยธรรมา
 
Vol 2, No 2 (2016): JULY - DECEMBER (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559) วิกฤติการศึกษาไทย Details   PDF
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
 
Vol 1, No 2 (2015): JULY - DECEMBER (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558) วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21 Details   PDF
วิจารณ์ พานิช
 
Vol 1, No 1 (2015): JANUARY - JUNE (มกราคม - มิถุนายน 2558) สันติภาพศึกษา: บทบาท และกระบวนการมีส่วนร่วมในการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง Abstract   PDF
กษมา จิตร์ภิรมย์ศรี
 
Vol 2, No 1 (2016): JANUARY - JUNE (มกราคม - มิถุนายน 2559) เพศวิถีร่วมสมัยกับการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน (Experiential Learning) Abstract   PDF
สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
 
1 - 29 of 29 Items