วารสารจัดทำเป็น 2 รูปแบบคือ
แบบตีพิมพ์เป็นตัวเล่ม ISSN : 2465-5503 (Print) 
และแบบอิเล็กทรอนิกส์ ISSN : 2630-0524 (Online)
โดยฉบับตีพิมพ์เป็นเล่มได้เริ่มเผยแพร่ข้อมูลตั้งแต่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559
สำหรับฉบับอิเล็กทรอนิกส์จะเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป