Login or Register to make a submission.

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน


  1. นโยบายการตีพิมพ์ทั่วไป


          วารสาร มจร พุทธปัญญาทวารวดี เป็นสื่อกลางการเผยแพร่รายงานการวิจัย บทความวิชาการหรือบทความวิจัยด้านพระพุทธศาสนา ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีกำหนดออกวารสารปีละ 3 ฉบับ (ราย 4 เดือน) ผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่ปรากฏ หรือเคยเสนอหรือกำลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน


  1. ประเภทของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารพุทธปัญญาทวารวดี


          2.1 บทความพิเศษ บทความพิเศษทางวิชาการ ที่นำเสนอความรู้ทางวิชาการอย่างเข้มข้น และผ่านการอ่านและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการในวงการวิชาการ หรือวิชาชีพ


          2.2 บทความวิชาการ (Article) เป็นบทความที่เขียนขึ้นในลักษณะวิเคราะห์วิจารณ์ หรือเสนอแนวคิดใหม่ๆ จากพื้นฐานทางวิชาการที่ได้เรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผู้อื่น หรือเป็นบทความทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเป็นความรู้ที่มีประโยชน์แก่คนทั่วไป


          2.3 บทความวิจัย (Research article) เป็นบทความที่มีการค้นคว้าอย่างมีระบบและมีความมุ่งหมายชัดเจน เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือหลักการบางอย่างที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการนำวิชาการมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ บทความวิจัยมีลักษณะเป็นเอกสารที่มีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ เช่น มีการตั้งสมมติฐานหรือมีการกำหนดปัญหาที่ชัดเจนสมเหตุผล โดยจะต้องระบุวัตถุประสงค์ที่เด่นชัดแน่นอน มีการรวบรวมข้อมูล พิจารณาวิเคราะห์ ตีความและสรุปผลการวิจัยที่สามารถให้คำตอบหรือบรรลุวัตถุประสงค์


          2.4 บทความปริทรรศน์ (Review article) เป็นบทความที่รวบรวมความรู้จากตำรา หนังสือ และ วารสารใหม่ หรือจากประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงขึ้น โดยมีการวิเคราะห์วิจารณ์เปรียบเทียบกัน


          2.5 บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ได้แก่ บทความทบทวนความรู้ เรื่องแปล ย่อความจากวารสารต่างประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ แนะนำเครื่องมือใหม่ ตำราหรือหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ


  1. รูปแบบของการจัดเตรียมต้นฉบับ


3.1 ต้นฉบับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่ต่ำกว่า 10 หน้า
ไม่เกิน 16 หน้ากระดาษ B5 (182X257มม.) (รวมเอกสารอ้างอิง) พิมพ์บนกระดาษหน้าเดียว ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK ตั้งค่าหน้ากระดาษโดยเว้นขอบบน ขอบซ้าย 1 นิ้ว และขอบขวา ขอบล่าง 1 นิ้ว กำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดเท่ากับ 1 และเว้นบรรทัดระหว่างแต่ละ
ย่อหน้า การนำเสนอรูปภาพและตาราง ต้องนำเสนอรูปภาพและตารางที่มีความคมชัดพร้อมระบุหมายเลขกำกับรูปภาพไว้ด้านล่าง พิมพ์เป็นตัวหนา เช่น ตาราง 1 หรือ Table 1 และ
รูป 1 หรือ Figure 1 รูปภาพที่นำเสนอต้องมีรายละเอียดของข้อมูลครบถ้วนและเข้าใจได้โดยไม่จำเป็นต้องกลับไปอ่านที่เนื้อความอีก ระบุลำดับของรูปภาพทุกรูป ให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่อยู่ในต้นฉบับ โดยคำอธิบายต้องกระชับและสอดคล้องกับรูปภาพที่นำเสนอ


          3.2 ชื่อเรื่องต้องมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลาง


3.3 ชื่อผู้เขียน และชื่อหน่วยงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


3.4 มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 320 คำต่อบทคัดย่อ


3.5 กำหนดคำสำคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


3.6 การเรียงหัวข้อ หัวข้อใหญ่สุด ให้พิมพ์ชิดขอบด้านซ้าย หัวข้อย่อยเว้นห่างจากหัวข้อใหญ่ 3-5 ตัวอักษรและหัวขอย่อยขนาดเดียวกัน ต้องพิมพ์ให้ตรงกัน เมื่อขึ้นหัวข้อใหญ่ควรเว้นระยะพิมพ์ เพิ่มอีก 0.5 ช่วงบรรทัด


3.7 การใช้ตัวเลข คำย่อ และวงเล็บ ควรใช้เลขไทยทั้งหมด ใช้คำย่อที่เป็นสากลเท่านั้น (ระบุคำเต็มไว้ในครั้งแรก) การวงเล็บภาษาอังกฤษ ควรใช้ดังนี้ (Student centered learning)


บทความวิจัย ให้เรียงลำดับสาระ ดังนี้


     1) บทคัดย่อ (Abstract)


     2) บทนำ (Introduction) ระบุความสำคัญของปัญหาการวิจัย กรอบแนวคิด และระบุวัตถุประสงค์การวิจัย


     3) ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) ระบุแบบแผนการวิจัยการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างและการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล


     4) ผลการวิจัย/ผลการทดลอง (Results) เสนอผลที่พบตามวัตถุประสงค์การวิจัยตามลำดับอย่างชัดเจน ควรเสนอในรูปตารางหรือแผนภูมิ


     5) อภิปรายผล/วิจารณ์ (Discussion) เสนอเป็นความเรียง ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของผลการวิจัยกับกรอบแนวคิด และงานวิจัยที่ผ่านมา ไม่ควรอภิปรายเป็นข้อ ๆ แต่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด


     6) สรุป (Conclusion) ระบุข้อสรุปที่สำคัญและข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ และประเด็นสำหรับการวิจัยต่อไป


     7) เอกสารอ้างอิง (References) ต้องเป็นรายการที่มีการอ้างอิงไว้ในเนื้อหาเท่านั้น


บทความพิเศษ บทความวิชาการ บทความปริทรรศน์  บทความวิจารณ์หนังสือ ให้เรียงลำดับสาระ ดังนี้


     1) บทคัดย่อ (Abstract)


     2) บทนำ (Introduction)


     3) เนื้อเรื่อง (Content) แสดงสาระสำคัญที่ต้องการนำเสนอตามลำดับ


     4) บทสรุป (Conclusion)


     5) ข้อเสนอแนะ (Suggestion)


     6) เอกสารอ้างอิง (References)


 


ตัวอย่างการจัดพิมพ์บทความวิจัย


 

1 นิ้ว                  ระบุหมายเลขไว้ด้านบนขวา (16 pt)


         1 นิ้ว                                 


                              ชื่อบทความภาษาไทย (20 pt)                               1 นิ้ว                                                                                                            


                               TITLE IN ENGLISH (18 pt)


                                                 ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนบทความ (16 pt)


Author (16 pt)


หน่วยงานต้นสังกัด (14 pt)


Affiliation (14 pt)


Email :……… (14 pt)


บทคัดย่อ (18 pt)


          (16 pt).....................................................................................................................


...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


 


คำสำคัญ : 3-5 คำ         


                                                   1 นิ้ว                                              1 


 

Abstract (18 pt)


          (16 pt.....................................................................................................................


...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


 


Keywords:............................................................................................................................


2 

บทนำ (18 pt)


(16 pt) แสดงสาระสำคัญที่ต้องการนำเสนอตามลำดับ...........................................


...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


 


วัตถุประสงค์การวิจัย(18 pt)


      1............................


      2.............................


วิธีดำเนินการวิจัย(18 pt)


...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


ผลการวิจัย (18pt) ............................................................................................................


...............................................................................................................................................


สรุป (18 pt)


          พิมพ์ด้วยตัวอักษร ขนาด 16 pt.............................................................................


............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................


 เอกสารอ้างอิง : References (18 pt)


ไทย (16 pt)...........................................................................................................................


          .................................................................................................................................


E (16 pt)............................................................................................................................


          .................................................................................................................................


 


3-สุดท้าย 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ตัวอย่างการจัดพิมพ์บทความวิชาการ


 

1 นิ้ว                  ระบุหมายเลขไว้ด้านบนขวา (16 pt)


         1 นิ้ว                                


                              ชื่อบทความภาษาไทย (20 pt)                               1 นิ้ว                                                                                                            


                               TITLE IN ENGLISH (18 pt)


                                                 ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนบทความ (16 pt)


Author (16 pt)


หน่วยงานต้นสังกัด (14 pt)


Affiliation (14 pt)


Email :……… (14 pt)


บทคัดย่อ (18 pt)


          (16 pt).....................................................................................................................


...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


 


คำสำคัญ : 3-5 คำ         


                                                   1 นิ้ว                                              1 


 

Abstract (18 pt)


          (16 pt.....................................................................................................................


...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


 


Keywords:............................................................................................................................


2 


 

บทนำ (18 pt)


(16 pt) แสดงสาระสำคัญที่ต้องการนำเสนอตามลำดับ...........................................


...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


เนื้อเรื่อง


(16 pt) แสดงสาระสำคัญที่ต้องการนำเสนอตามลำดับ...........................................


...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


บทสรุป (18 pt)


          พิมพ์ด้วยตัวอักษร ขนาด 16 pt.............................................................................


............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................


 เอกสารอ้างอิง : References (18 pt)


ไทย (16 pt)...........................................................................................................................


          .................................................................................................................................


E (16 pt)............................................................................................................................


          .................................................................................................................................


 


3-สุดท้าย  1. ระบบการอ้างอิงและบรรณานุกรมทางวิชาการ


          เอกสารที่นำมาอ้างอิงควรได้มาจากแหล่งที่มีการตีพิมพ์ชัดเจน อาจเป็นวารสาร หนังสือหรือข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตก็ได้ ทั้งนี้ผู้เขียนบทความต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงทั้งหมด ก่อนส่งต้นฉบับผู้เขียนบทความควรตรวจสอบถึงความถูกต้องของการอ้างอิงเอกสาร เพื่อป้องกันความล่าช้าในการตีพิมพ์บทความ เนื่องจากบทความที่การอ้างอิงไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการส่งต่อเพื่อพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจนกว่าการอ้างอิงเอกสารจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง


4.1 การอ้างอิงในเนื้อหาบทความ


          สำหรับการอ้างอิงเอกสารในบทความนั้น ใช้ระบบ APA ให้ใช้ระบบตัวอักษรโดยใช้วงเล็บ เปิด-ปิด แล้วระบุชื่อ-นามสกุล ของผู้เขียนและเลขหน้าของเอกสารที่นำมาอ้างอิง กำกับท้ายเนื้อความที่ได้อ้างอิง เอกสารที่อ้างอิงในบทความจะต้องปรากฏในเอกสารอ้างอิงท้ายบทความทุกรายการ และเจ้าของบทความต้องรับผิดชอบถึงความถูกต้องของเอกสารที่นำมาอ้างอิงทั้งหมด โดยรูปแบบของการอ้างอิงเอกสาร มีดังนี้


อ้างอิงจากเอกสารภาษาไทย


          1) พระไตรปิฎก และอรรถกถา ให้อ้างชื่อคัมภีร์ เล่มที่ ข้อ เครื่องหมายทวิภาค (:) และเลขหน้าของเอกสารที่นำมาอ้างอิง เช่น (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 15 ข้อ 16 : 282-283), (พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถา แปล เล่ม 16 : 256-320)


          2) ผู้แต่งหนึ่งรายให้อ้างชื่อผู้แต่ง เครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยปีที่พิมพ์ เครื่องหมาย ทวิภาค (:) และเลขหน้าของเอกสารที่นำมาอ้างอิง เช่น (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, 2554)


          3) ผู้แต่งสองรายให้อ้างชื่อของผู้แต่งสองราย เครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยปีที่พิมพ์ เครื่องหมายทวิภาค (:) และเลขหน้าของเอกสารที่นำมาอ้างอิง เช่น (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และ เขมณัฏฐ์ อินทรสุวรรณ, 2553) หากมีเอกสารที่นำมาอ้างอิงมากกว่า 1 รายการให้ใช้เครื่องหมายอัฒภาค (;) คั่นระหว่างรายการอ้างอิง เช่น (สมภาร พรมทา, 2548; ธนิต อยู่โพธิ์,(2550)


4) ถ้ามีผู้แต่งมากกว่า 2 รายให้อ้างชื่อของผู้แต่งรายแรก เว้นวรรคหนึ่งครั้ง เพิ่มคำว่า และคณะ เครื่องหมายทวิภาค (:) และเลขหน้าของเอกสารที่นำมาอ้างอิง เช่น (สนิท ศรีดำแดงและคณะ, 2548) 


          5) ให้เรียงลำดับการอ้างอิงตามลำดับพยัญชนะตัวแรกของชื่อผู้แต่ง เช่นเดียวกับลำดับการอ้างอิงในส่วนเอกสารอ้างอิง


อ้างอิงจากเอกสารภาษาอังกฤษ


          1) ถ้ามีผู้แต่งหนึ่งรายให้อ้างนามสกุลของผู้แต่ง เครื่องหมายจุลภาค ปีที่พิมพ์ และหน้าที่นำมาอ้างอิง เช่น (Keown, 2003)


          2) ถ้ามีผู้แต่งสองรายให้อ้างนามสกุลของผู้แต่งสองราย เครื่องหมายจุลภาค ปีที่พิมพ์ และหน้าที่นำมาอ้างอิง เช่น (Hersey & Blanchard, 2000) และให้ใช้เครื่องหมายอัฒภาค (;) คั่นกลางระหว่างเอกสารที่นำมาอ้างอิงมากกว่า 1 เอกสาร เช่น (Keown, 2003; Hersey & Blanchard, 2000) 


          3) ถ้ามีผู้แต่งมากกว่า 2 รายให้อ้างนามสกุลของผู้แต่งรายแรก ตามด้วย et al., ปีที่พิมพ์ และหน้าที่นำมาอ้างอิง (Kaiser et al., 2008)


          4) ให้เรียงลำดับการอ้างอิงชื่อผู้แต่ง


 


หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิมพ์รายการสำนักพิมพ์/โรงพิมพ์


          กรณีเป็นสำนักพิมพ์หรือบริษัทให้คงไว้เฉพาะชื่อ ดังตัวอย่าง


          1) บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จำกัด  ใช้ 21 เซ็นจูรี่


          2) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ใช้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


          3) กรณีที่เป็นโรงพิมพ์ให้ใช้รูปแบบเต็ม เช่น โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


          4.2 เอกสารอ้างอิง


          (1) พระไตรปิฎก อรรถกถา


มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539).  พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.


          (2) หนังสือ


รูปแบบ : ผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ. /(ครั้งที่พิมพ์). /สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.


ตัวอย่าง :


พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส. (2554).  พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเครื่องมือจัดการความขัดแย้ง. กรุงเทพมหานคร: 21 เซ็นจูรี่.


          (3) บทความในหนังสือ


รูปแบบ : ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ. //ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ).//ชื่อเรื่อง,/(เลขหน้าที่อ้าง).//สถานที่พิมพ์/: /สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.


ตัวอย่าง :


พระสมชาย  ปโยโค (ดำเนิน).  (2554).  การประยุกต์ใช้สัมมาวาจาเพื่อการบริหารงานของผู้นำ.  ใน พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (บรรณาธิการ). พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ(หน้า 10-12)กรุงเทพมหานคร: 21 เซ็นจูรี่.


          (4) บทความจากวารสาร


รูปแบบ : ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปีที่ /(ฉบับที่), /เลขหน้าแรกที่ตีพิมพ์-เลขหน้าสุดท้ายที่ตีพิมพ์.


 


ตัวอย่าง :


พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส.  (2556).  ความยุติธรรมในมุมมองของพุทธศาสตร์. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, 1(2), 1-10.


          (5) บทความในสารานุกรม


รูปแบบ : ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ใน ชื่อสารานุกรม,/(เล่มที่อ้าง,หน้า เลขหน้าที่อ้าง). สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 


ตัวอย่าง :


สนม ครุฑเมือง. (2530). หม้อคอควาย. ใน สารานุกรมของใช้พื้นบ้านไทยในอดีตเขตหัวเมืองฝ่ายเหนือ,(หน้า 274-275). กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้ง


McNeil, D. W. et al., (1994). Anxiety and fear. In Encyclopedia of human behavior. (Vol.1, pp. 151-163). San Diego: Academic Press.


          (6) หนังสือพิมพ


รูปแบบ : ผู้แต่ง./(วันที่ เดือน ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ์,/เลขหน้า.


ตัวอย่าง :


ทวี มีเงิน.  (26 สิงหาคม 2556).  โกงแวต 4 พันล้าน. ข่าวสด, 8.


          (7) วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รายงานการวิจัย


ชื่อผู้เขียน.//(ปีพิมพ์).//ชื่อวิทยานิพนธ์. //ระดับวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/หรือการค้นคว้าแบบอิสระ/ชื่อมหาวิทยาลัย.


ตัวอย่าง:


พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร).  (2548)รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี ศึกษาวิเคราะห์กรณีลุ่มน้ำแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่.  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.


          (8) สัมภาษณ์


ชื่อผู้ที่ได้รับการสัมภาณ์./(ปี)./ตำแหน่ง./สัมภาษณ์, วัน เดือน.


ตัวอย่าง :


พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ศ.ดร.. (2558). อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สัมภาษณ์, 18 เมษายน.


          (9) สื่อออนไลน์


รูปแบบ : ผู้แต่ง.//(วันที่ เดือน ปีที่เผยแพร่).//ชื่อบทความ.//สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี,/จาก แหล่งที่อยู่ไฟล์ (URL)


ตัวอย่าง :


พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญโญ).  (1 พฤษภาคม 2555).  การจัดการศาสนาและวัฒนธรรมในอุษาอาคเนย์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ.  สืบค้นเมื่อ 4 กันยายน 2556, จาก http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc. php?Article_id=1304 & articlegroup_id=274


Doyle, M. W. (22 June 2004).  Liberal Internationalism: Peace, War and Democracy. Retrieved September 2, 2013, from http://www. Nobelprize.org/nobel_prizes/ themes/peace/doyle/index.html


 


          (10) การแปลเอกสารอ้างอิงจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ


ตัวอย่าง :


พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).  (2551). พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์.  (พิมพ์ครั้งที่ 12). กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.


Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto). (2008). Dictionary of Buddhist. (12th ed.). Bangkok: Mahachulalongkorn University.


มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.


Mahachulalongkorn University. (1996). Thai Tipitakas. Bangkok: MCU Press.


ลักษณ์วัต ปาละรัตน์. (2545). สตรีในมุมมองของพุทธปรัชญา. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


Palaratana, L. (2002). Women in the Perspective of Buddhist Philosophy. Bangkok: Chulalongkorn University.


 


ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง


 


ธนิต อยู่โพธิ์.  (2550). อานุภาพพระปริตต์. (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.


U-phoe, T. (2007). Power of Paritta. (7th ed.). Bangkok: MCU Press.


พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช).(2551). พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ คำวัด. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา.


Phra Dharmakittiwong (Tongdee Suratejo). (2008). Dictionary for study of Buddhist Kumwat. (3rd ed.). Bangkok: Thamasapha.


พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2548). อานุภาพพระปริตร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.


Phra Dharmakosajarn (Prayoon Dhammacitto). (2005). Power of Paritta. Bangkok: MCU Press.


พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).  (2551). พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์.  (พิมพ์ครั้งที่ 12). กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.


Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto). (2008). Dictionary of Buddhist. (12th ed.). Bangkok: Mahachulalongkorn University.


มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.


Mahachulalongkorn University. (1996). Thai Tipitakas. Bangkok: MCU Press.


มหามกุฏราชวิทยาลัย. (2525). พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถา แปล ชุด 91เล่ม.  กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย


Mahamakutrajavidyalaya. (1982). Tipitakas with translation, commentary series 91 books.  Bangkok: Mahamakutrajavidyalaya.


วศิน อินทสระ. (2553). สวดมนต์เพื่อสันติและปัญญา. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ธรรมดา.


Intasara, W. (2010). Chanting for Peace and Wisdom. (2nd ed.). Bangkok: Thammada Printing.


สุชีพ ปุญญานุภาพ. (2554). ความรู้เรื่องบทสวดมนต์. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย


Phunyanupap, S. (2011). Knowledge of Chanting. (3rd ed.). Bangkok: MBU Press.


เสฐียรพงษ์ วรรณปก. (2543).  คำบรรยายพระไตรปิฎก. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา


Wannapok, S. (2000). Subtitles for the Tripitaka. Bangkok: Thamasapha.


Mahinda, D. (2004).  Politics of the Jathika Hela Urumaya Monks: Buddhism and Ethnicity in Contemporary Sri Lanka. Contemporary Buddhism. 5(2), 93-94. 1. การส่งต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์


          5.1 ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ เอกสารประกอบด้วย 1. ต้นฉบับ จำนวน 3 ชุด จำแนกเป็น


     - ต้นฉบับที่ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง จำนวน 2 ชุด


     - ต้นฉบับที่ระบุชื่อผู้แต่ง จำนวน 1 ชุด 1. แผ่นซีดีบรรจุข้อมูลต้นฉบับ จำนวน 1 แผ่น (ระบุชื่อบทความและชื่อผู้เขียนกำกับไว้ในแผ่น)

 2. แบบเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มจร พุทธปัญญาทวารวดี


     - แบบฟอร์มเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพุทธปัญญาทวารวดี


     - แบบฟอร์มสมัครสมาชิกวารสารพุทธปัญญาทวารวดี 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายหน้าตรง)


จัดส่งมายัง


สำนักงานวารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 โทร/โทรสาร 034-326-912 


          5.2 ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แนบต้นฉบับ (File attachment) ในรูปแบบ MS Word มายัง E-mail: journalbudpan@gmail.com เมื่อได้รับการยืนยันจากกองบรรณาธิการพิจารณาให้ตีพิมพ์ลงในวารสารแล้ว ผู้เขียนจะต้องส่งแผนซีดีบรรจุข้อมูลต้นฉบับ จำนวน 1 แผ่น มายังกองบรรณาธิการเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการตีพิมพ์ต่อไป


5.3 การส่งในระบบ สามารถส่งเข้าระบบออนไลน์ที่ ระบบจัดการวารสารของมหาวิทยาลัย https://tci-thaijo.org/index.php/jmbr/user/register เมื่อส่งเข้าระบบสำเร็จให้สแกนและส่งแบบฟอร์มทาง Email : journalbudpan@gmail.com


  1. ขั้นตอนการนำบทความลงตีพิมพ์


          กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบเมื่อได้รับบทความที่ส่งให้แล้ว และจะแจ้งผลการพิจารณาบทความให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง เมื่อได้ผ่านการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว โดยการพิจารณาบทความเพื่อลงตีพิมพ์ได้จะคำนึงถึงความหลากหลายและความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกองบรรณาธิการ อย่างไรก็ดีบทความที่แก้ไขต้นฉบับเสร็จเรียบร้อยก่อนอาจได้รับการพิจารณานำลงตีพิมพ์ก่อน


  1. สิทธิของบรรณาธิการ


          ในกรณีที่กองบรรณาธิการหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับเชิญให้เป็นผู้ตรวจบทความมีความเห็นว่าควรแก้ไข กองบรรณาธิการจะส่งคืนเพื่อแก้ไข โดยจะยึดถือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจเป็นเกณฑ์ และหรือขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่ตีพิมพ์ ในกรณีที่รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยไม่ตรงกับแนวทางของวารสาร หรือไม่ผ่านการพิจารณาของกองบรรณาธิการหรือผู้เชี่ยวชาญ  


          บทความที่ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มจร พุทธปัญญาทวารวดีแล้ว จะต้องไม่ปรากฏในสิ่งพิมพ์อื่นใดก่อนที่จะปรากฏในวารสาร มจร พุทธปัญญาทวารวดี ทั้งนี้
กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเรียงลำดับการตีพิมพ์ลำดับ


 

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.