ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผลงานในเชิงบูรณาการหลักการบริหารจัดการนิติบุคคล รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา พัฒนาสังคม จิตวิทยาและการศึกษา เชื่อมโยงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกให้กับปัญหาที่อยู่ในความสนใจของสังคม

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๓

2019-06-07

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัยและนักวิชาการ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สังคม และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านบทความทางวิชาการและงานวิจัยในขอบข่ายทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการเชิงพุทธโดยการบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการสร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมองค์ความรู้สู่สังคมไทย โดยอนุวัตตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม”
ทั้งนี้สามารถส่งบทความ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้นิพนธ์สามารถส่งบทความได้ที่ URL https://conference.mcu.ac.th/ e-mail: mcu.congress@gmail.com
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี 09-8281-0799 
ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ 09-8832-8312 
อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 08-0046-8559
MCU-Congrees-3_resize_0-724x1024.jpg

Vol 5 No 1 (2016)

Published: 2019-02-10

View All Issues