วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Journal of Medicine and Health Sciences)

วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพมีกำหนดการตีพิมพ์วารสารฯปีละ 3 ฉบับ คือ เดือนเมษายน สิงหาคม และธันวาคม โดยรับพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ได้แก่ นิพนธ์ต้นฉบับ บทความปริทัศน์ บทความทบทวนผู้ป่วย/บทความรายงานผู้ป่วย บทวิจารณ์หนังสือ จดหมายถึงบรรณาธิการ และบทความทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 

ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์และวิทยาศาสต์สุขภาพ

 
_vol.22_no.1_350

ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์ได้แก่

  1. Original article (นิพนธ์ต้นฉบับ)
  2. Review article (บทความปริทัศน์) 
  3. Case review/Case report (บทความทบทวนผู้ป่วย/บทความรายงานผู้ป่วย)
  4. Book review (บทวิจารณ์หนังสือ) 
  5. Letter to editor (จดหมายถึงบรรณาธิการ) 
  6. บทความทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ทั้งนี้บทความที่ส่งมาตีพิมพ์ในวารสารต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาตีพิมพ์ ในวารสารหรือหนังสืออื่น

บทความทุกบทความจะผ่านการพิจารณาประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2 – 3 ท่าน        

 
Posted: 2016-06-15
 
More Announcements...