วารสารการแพท ย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 

  • เป็นสื่อการในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร นิสิต ทั้งภายในภายนอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Vol 26 No 2 (2019): สิงหาคม 2562

Published: 2019-08-26

The comparison study of the treatment of posterior capsule opacity after cataract surgery between 2 types of intraocular lens

วิวัฒน์ ประเสริฐ; วรัทพร จันทร์ลลิต, ณิชาบูล โชติขจรเกียรต

1-9

Effect of Nordic walking on blood pressure and exercise performance in prehypertension people at Nakhonnayok province

ฐาณมาศ เกษเพ็ชร, สุภมาส ขำแสง, อริสา โพธิ์ชัยสาร; พิมลพร เชาวน์ไวพจน์

10-21

Effectiveness of a self-management promotion program on quality of sleep in students university

จีรภา กาญจนโกเมศ; พรสรวง วงศ์สวัสดิ์

22-35

Knowledge and clinical outcomes of oral contraceptive use among reproductive females at Ongkharak district, Nakhonnayok province

วรรณคล เชื้อมงคล; จินตนา คูณหอม, ธีรรัตน์ ดาวแดน

36-49

Regulation of human fructose-1,6-bisphosphtase gene expression by cAMP, dexamethasone and PPAR-α in HepG2 Cells

ศิริลักษณ์ วัฒนวาณิชกร, พินนราห์ โรจน์วิรัตน์; ศราวุฒิ จิตรภักดี

50-64

Oseltamivir resistant influenza A viruses in Thailand during 2009-2011

นิรชา อธิปัญญาศิลป์, ชุติกาญจน์ ชัยมาโย, วรรณี กัณฐกมาลากุล, รวงผึ้ง สุทเธนทร์, นาวิน ห่อทองคำ; อชิรญาณ์ ปัทมะ

65-84

Development of botulinum toxin detection assay by antibody capture ELISA

ปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์, ธนิตชัย คำแถลง, ชุติมา จิตตประสาทศีล, นัฐพงษ์ ชื่นบาน, สมชาย แสงกิจพร, ทายาท ศรียาภัย; โกสุม จันทร์ศิริ

85-95

Physiolopy of stress in the aspect of job stress and coping in medical professional

คณิน จินตนาปราโมทย์; พรชัย สิทธิศรัณย์กุล

112-123

Incidence of dengue virus infection in suspected dengue virus-infected patients’ samples at Siriraj Hospital during 2012-2016

อัญชลี ทองพุฒ, อติพร บุญใหญ่, ธิดารัตน์ ศรีแสง, นาวิน ห่อทองคำ, วรรณี กัณฐกมาลากุล; ชุติกาญจน์ ชัยมาโย

124-135

View All Issues

 

 

Indexed in tci