Published: 2017-09-27

การศึกษาการหลั่งเอนไซม์ฟอสโฟไลเปส เอนไซม์เอสเทอเรส และฮีโมไลซิน ในเชื้อ Scedosporium apiospermum

ภัณฑิรา สิงห์คำา, วัชรมาศ ม่วงแก้ว, มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร, นัฎฐเนศวร์ ลับเลิศลบ

1-10