Login or Register to make a submission.

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

 • ไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างพิจารณาติพิมพ์ในวารสารอื่น
 • มีเอกสารรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
 • จำนวนหน้าไม่เกิน 12 หน้า รวมบทคัดย่อ/ Abstract
 • จำนวนคำในบทคัดย่อภาษาไทยไม่เกิน 300 คำ/ บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ไม่เกิน 300 คำ
 • ตารางและรูปภาพ รวมไม่เกิน 5 ตาราง/ภาพ
 • ตอบคำถาม 3 ข้อ ได้แก่ ความรู้เดิม ความรู้ใหม่ และประโยชน์ที่จะนำไปใช้ ท้ายบทความก่อนเอกสารอ้างอิง
 • เขียนเอกสารอ้างอิงตามรูปแบบแวนคูเวอร์ (รายละเอียดตามคำแนะนำผู้นิพนธ์)
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำผู้นิพนธ์โดยเคร่งครัด

Dowload


1. Template รูปแบบการเขียนบทความ ไฟล์ WORD


1. คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์. ไฟล์ PDF


2. หนังสือรับรองการส่งบทความ/ผลการวิจัย (ใบนำส่ง). ไฟล์ WORD


 


คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์


       วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและเพื่อประชาสัมพันธ์นโยบาย รวมทั้งกิจกรรมของกรมสุขภาพจิต  บทความที่ส่งมาให้พิจารณาเพื่อตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้นิพนธ์ต้องแนบใบนำส่งพร้อมเอกสารรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน บทความทุกประเภทที่ส่งมาให้พิจารณาตีพิมพ์จะได้รับการตรวจทานต้นฉบับจากคณะบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอย่างน้อย 2 ท่าน บทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วจะเป็นลิขสิทธิ์ของกรมสุขภาพจิตและผู้นิพนธ์


ประเภทของบทความ 1. บทความพิเศษ (Special article) เป็นบทความซึ่งวิเคราะห์ผลงานทางการแพทย์หรือสุขภาพจิต หรืออาจเป็นข้อคิดเห็นเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ มีองค์ประกอบดังนี้: บทนำ (Introduction) เนื้อเรื่อง (Text) สรุป (Summary) และเอกสารอ้างอิง (References) โดยกองบรรณาธิการของสวนสิทธิ์ในการกำหนดผู้นิพนธ์ 1. นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) เป็นบทความรายงานการวิจัย มีองค์ประกอบดังนี้: ชื่อเรื่อง (Title) บทคัดย่อ (Abstract) และคำสำคัญ (Key words) ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ บทนำ (Introduction) วิธีการ (Methods) ผล (Results) วิจารณ์ (Discussion) สรุป (Conclusion) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) และเอกสารอ้างอิง (References) 1. บทความปริทัศน์ (Review article) เป็นการรวบรวมวิเคราะห์สังเคราะห์ผลเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเรื่องนั้นในสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมข้อเสนอแนะ มีองค์ประกอบดังนี้: บทคัดย่อ (Abstract) คำสำคัญ (Key words) บทนำ (Introduction) วิธีการ (Methods) ผล (Results) วิจารณ์ (Discussion) สรุป (Conclusion) และเอกสารอ้างอิง (References) 1. รายงานผู้ป่วย (Case report) เป็นรายงานเกี่ยวกับผู้ป่วยที่น่าสนใจ มีองค์ประกอบดังนี้: บทคัดย่อ (Abstract) คำสำคัญ (Key words) บทนำ (Introduction) เนื้อเรื่อง (Text) สรุป (Conclusion) เอกสารอ้างอิง (References) 1. ปกิณกะ (Miscellany) เป็นบทความทั่วไปที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือทางสาธารณสุข


 


การเตรียมต้นฉบับ 1. ใบนำส่ง (ตัวอย่างท้ายเล่ม) ให้ระบุชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ ตัวย่อวุฒิการศึกษาสูงสุด หน่วยงาน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ พร้อมที่อยู่และ e-mail address ของผู้นิพนธ์ทุกคนและระบุตัวแทนผู้นิพนธ์ที่ประสานติดต่อกองบรรณาธิการ (corresponding author) พร้อมให้ตอบคำถามประกอบการส่งผลงานวิชาการสามข้อ ตามที่ปรากฎในแบบนำส่งมาให้ครบถ้วน ทั้งนี้การพิจารณากลั่นกรองบทความของผู้ทรงคุณวุฒิจะทบทวนบทความโดยไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์ (blindly review)

 2. การใช้ภาษา ให้ใช้ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยบทคัดย่อต้องมีทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ถ้าต้นฉบับเป็นภาษาไทยควรใช้ศัพท์ภาษาไทยให้มากที่สุด โดยใช้พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นบรรทัดฐาน สำหรับคำศัพท์แพทย์ภาษาอังกฤษที่ไม่มีคำแปลในพจนานุกรมฯ และในหนังสือศัพท์จิตเวช อนุโลมให้ใช้ภาษาอังกฤษได้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ปนในเรื่องภาษาไทยให้ใช้ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด ยกเว้นชื่อเฉพาะให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ไม่ขึ้นต้นประโยคด้วยคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หลีกเลี่ยงการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นกิริยา การเขียนค่าร้อยละให้ใช้ทศนิยม 1 ตำแหน่ง ค่าสถิติอื่นและค่า p-value ให้ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง เช่น p<.01, p=.10

 3. บทคัดย่อ แยกภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยมีเนื้อหาที่เหมือนกัน ใส่ชื่อเรื่องตามด้วยบทคัดย่อแต่ไม่ต้องระบุชื่อผู้นิพนธ์ ขอให้ผู้นิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องและไวยกรณ์ภาษาอังกฤษก่อนส่งต้นฉบับ เขียนตามลำดับโครงสร้างของบทความ ได้แก่ บทนำ วิธีการ ผล วิจารณ์ สรุป ไม่เกิน 300 คำ ใช้ภาษารัดกุม ตามด้วยคำสำคัญ จำนวน 3-5 คำ โดยใช้ Medical Subject Heading (MeSH) items ของ U.S. National Library of Medicine เป็นแนวทางการให้คำสำคัญ

 4. ต้นฉบับ พิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word Processor for Window ตัวอักษร TH SarabunPSK หรือ Angsana UPC ขนาด 16 และให้พิมพ์ข้อความ 1 สดมภ์ (1 column) ต่อ 1 หน้า ระยะห่างจากขอบกระดาษทุกด้านไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. (1 นิ้ว) ต้นฉบับแต่ละเรื่อง ไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ (ไม่รวมใบนำส่ง) วัน เดือน ปี ในเนื้อหาและตัวเลขทั้งหมดให้ใช้เลขอารบิค และใส่เลขหน้าทุกหน้า

 5. เนื้อเรื่อง ใช้ภาษากระชับรัดกุม หลีกเลี่ยงการใช้คำซ้ำ ประกอบด้วย 1) บทนำ คือ ความเป็นมาและคำถามการวิจัย 2) วิธีการ คือ ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ การเก็บข้อมูล การวัดวิเคราะห์ ระบุการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 3) ผล แสดงผลการศึกษาที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้เท่านั้น 4) วิจารณ์ ควรเขียนอภิปรายว่าผลการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใด แสดงให้เห็นว่าผลที่ได้ในครั้งนี้เหมือนหรือแตกต่างจากการศึกษาอื่นอย่างไร และต้องมีการอ้างอิงถึงทฤษฎีหรือผลการศึกษาของผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย รวมทั้งระบุข้อจำกัดของการวิจัย 5) สรุป ควรสรุปประเด็นค้นพบจากการวิจัยที่สำคัญ และข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ประโยชน์ 6) กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 7) การตอบคำถามสั้น ๆ 3 ข้อ ได้แก่ ความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา ความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษา และประโยชน์ที่จะนำไปใช้

 6. การเตรียมตาราง และรูปภาพตาราง ประกอบด้วยชื่อตาราง สดมภ์มีหน่วยนับ มีเส้นตารางเฉพาะแนวนอน และให้เรียงต่อจากคำอธิบาย จำนวนรวมทั้งตารางและรูปภาพ 3-5 ตาราง/รูปภาพ สำหรับรูปภาพดิจิทัลให้ใช้รูปแบบ JPEG


 


การเขียนเอกสารอ้างอิง


            การอ้างอิง ใช้รูปแบบแวนคูเวอร์ กำหนดหมายเลขเรียงตามลำดับการอ้างอิงในเนื้อเรื่อง โดยแสดงเป็นตัวเลขยก ไม่มีวงเล็บ ถ้าต้องการอ้างอิงซ้ำให้ใช้หมายเลขเดิม


ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง


1. เอกสารอ้างอิงที่เป็นวารสาร


1.1 การอ้างอิงจากบทความในวารสารที่ได้มาตรฐานทั่วไป ที่มีผู้แต่ง 1 - 6 คน ให้ใส่ชื่อทุกคน โดยใช้นามสกุลขึ้นต้นและตามด้วยอักษรชื่อต้นภาษาอังกฤษ (ไม่เว้นวรรคหลังเครื่องหมายวรรคตอนระหว่างปี ปีที่ และหน้า)


1.1.1 บทความในวารสารภาษาอังกฤษ ให้ใช้ชื่อย่อวารสารตาม Index Medicus โดยตรวจสอบได้จาก Journals in NCBI Databases จัดทำโดย National Library of Medicine (NLM) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals สำหรับวารสารที่ยังไม่ได้เข้า Index Medicus ให้เขียนชื่อวารสารแบบชื่อเต็ม ไม่ใช้ชื่อย่อ


      Kittirattanapaiboon P, Srikosai S, Wittayanookulluk A. Methamphetamine use and dependence in vulnerable female populations. Curr Opin Psychiatry. 2017;30:247-52.


1.1.2 บทความในวารสารของไทย ให้เขียนเป็นภาษาไทยตามที่ปรากฏ โดยมีชื่อเรื่องภาษาอังกฤษไว้ในวงเล็บเหลี่ยมต่อท้ายชื่อเรื่องภาษาไทย และใส่ชื่อภาษาต้นฉบับเป็นคำภาษาอังกฤษต่อท้ายจากเลขหน้า


      ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์. บทเรียนด้านสุขภาพจิตในภัยพิบัติ: กรณีการช่วยเหลือทีมหมูป่าพลัดหลงในถ้ำหลวง [Lesson learned in disaster mental health from Tham Luang Cave rescue]. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 2561;26:152-159. Thai.


1.1.3 บทความในวารสารของไทย ที่วารสารนั้นตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ให้เขียนเหมือนวารสารภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกันกับข้อ 1.1.1


      Silpakit C, Silpakit O, Chomchuen R. Mindfulness based relapse prevention program for alcoholism. Siriraj Med J. 2015;67:8-13.


1.2 กรณีที่มีผู้นิพนธ์ร่วมมากกว่า 6 คน ให้ใส่ชื่อ 6 คนแรก แล้วตามด้วย et al. โดยใช้นามสกุลขึ้นต้นและตามด้วยอักษรชื่อต้นภาษาอังกฤษ (ไม่เว้นวรรคหลังเครื่องหมายวรรคตอนระหว่างปี ปีที่ และหน้า)


      Meydani SN, Leka LS, Fine BC, Dallal GE, Keusch GT, Singh MF, et al. Vitamin E and respiratory tract infections in elderly nursing home residents: a randomized controlled trial. JAMA. 2004;292:828-36.


1.3 กรณีที่ไม่มีชื่อผู้นิพนธ์ 


      Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J. 1994;84:15.   


1.4 กรณีที่เป็นฉบับเสริม (Supplement)


1.4.1 ฉบับเสริมของปี


      Strauss SE. History of choronic fatique syndrome. Rev Inf Dis. 1991;11 suppl1:52-7.


1.4.2 ฉบับเสริมของเล่ม


      Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology. 2002;58 (12 Suppl 7):S6-12.


1.5 กรณีเอกสารอ้างอิงเป็นคอลัมน์เฉพาะ อาจแสดงชนิดของเอกสารได้ตามความจำเป็นภายใน เครื่องหมาย [ ]


      Cleare AJ, Wessly S. Fluoxetine and chronic fatique syndrome [letter]. Lancet 1996;347:1770.


2. เอกสารอ้างอิงที่เป็นหนังสือ


2.1 หนังสือมาตรฐานทั่วไป


2.1.1 หนังสือภาษาไทย ให้เขียนเป็นภาษาไทย โดยเพิ่มชื่อเรื่องภาษาอังกฤษไว้ในวงเล็บเหลี่ยม [  ]ต่อท้ายชื่อเรื่องภาษาไทย และใส่ชื่อภาษาของภาษาต้นฉบับเป็นคำภาษาอังกฤษไว้ตอนท้ายสุด


      เทอดศักดิ์ เดชคง. เทคนิคให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ [Motivational Counseling]. กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน; 2555. Thai.


2.1.2 หนังสือภาษาอังกฤษ


      American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th ed. (DSM-5). Washington, DC: American Psychiatric Publishing; 2013.


2.2 หนังสือที่มีผู้นิพนธ์เป็นหน่วยงานและเป็นผู้พิมพ์


      World Health Organization, Regional Office for South-East Asia. Mental health and psychosocial relief efforts after the tsunami in South–East Asia. New Delhi: WHO Regional Office for South-East Asia; 2005.


2.3 เอกสารอ้างอิงที่เป็นบทหนึ่งในหนังสือที่มีบรรณาธิการ


      Baer RA, Walsh E, Lykins ELB. Assessment of mindfulness. In: Didonna F, editor. Clinical handbook of mindfulness. New York: Springer; 2009:p.153-65.


2.4 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ


      รีนา ต๊ะดี. ชีวิตวัยรุ่นหญิงเมื่อต้องเป็นแม่ [Life of Female Adolescent as Mothers]. ใน: สุชาดา ทวีศักดิ์, กุลภา วจนสาระ, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13 ประชากรและสังคม 2560 ความเป็นธรรมและความเป็นไทด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด; 30 มิถุนายน 2560; โรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพฯ, นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 2560. หน้า 159-172. Thai.


 3. เอกสารอ้างอิงที่เป็นรายงานทางวิชาการ


 3.1 รายงานวิจัย


      วชิระ เพ็งจันทร์, ธรณินทร์ กองสุข, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, วรวรรณ จุฑา, พิทักษ์พล บุณยมาลิก, สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล. ความชุกของโรคจิตเวชของคนไทย: การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตระดับชาติ ปี พ.ศ. 2551 [Prevalence of mental disorders in Thailand: results from the epidemiology of mental disorders national survey 2008]. นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข; 2553. Thai.     


3.2 เอกสารอ้างอิงที่เป็นวิทยานิพนธ์   


      Silpakit C. A study of common mental disorders in primary care in Thailand [dissertation]. London: University of London; 1998.     


      ปราณี จงสมจิตร. ผลของการนวดกดจุดฝ่าเท้าต่อการตอบสนองทางสรีระการผ่อนคลายและความพึงพอใจในผู้เป็นความดันโลหิตสูง [Effects of foot reflexology on physiological response relaxation and satisfaction in persons with hypertension] [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล; 2551. Thai.


4. การอ้างอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์


4.1 วารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์


4.1.1 บทความที่มี Digital Object Identifier (DOI)


      Stultz J. Integrating exposure therapy and analytic therapy in trauma Treatment. Am J Orthopsychiatry. 2006;76:482-88. Doi:10.1037/0002-9432.76.4.482.


4.1.2 บทความไม่มี DOI           


      Lemanek K. Adherence issues in the medical management of asthma. J Pediatr Psychol [Internet]. 1990 [cited 2010 Apr 22];15:437-58. Available from https://jpepsy.oxfordjournals.org/cgi/reprint/15/4/437


4.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่มา (Availability) งานเขียนภาษาอังกฤษใส่คำว่า Available from: สำหรับ งานเขียนภาษาไทยให้ใช้คำว่า จาก:  ใส่ URL หลัง URL ไม่ใส่จุด ยกเว้น URL นั้นจบด้วย เครื่องหมายทับ (/) 


4.2.1 หนังสือ


      Macdonald S. editor. Maye’s midwifery 14th ed. [eBook]. Edinburgh: Bailliere Tindall; 2011 [cited 2012 Aug 26]. Available from Ebrary


4.2.2 บทในหนังสือ


      Seeley WW, Miller BL. Alzheimer’s Disease and Other Dementias. In: Kasper D, Fauci A, Hauser S, Longo D, Jameson J, Loscalzo J, editors. Harrison’s principles of internal medicine [Internet]. 19th ed. New York: McGraw Hill Medical; 2015 [cited 2016 Jan 08]. Available from https://accessmedicine.mhmedical.com.ezproxy.lib.monash.edu.au/content.aspx?bookid=1130&Sectionid=79755539


4.3  รูปแบบอื่น ๆ


      World Health Organization. Depression: Let’s talk [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2017 [Updated 2017; cited 2018 May12]. Available from https://www.who.int/ campaigns/world-health-day/2017/en/.


      The family impact of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) [Internet]. 2009 Nov 1 [Updated 2010 Jan 1; cited 2010 Apr 8]. Available from https://www.virtualmedicalcentre.com.au/healthandlifest yle.asp?sid=192&title=The-Family-Impact-of-Attention-Deficit-Hyperactivity-Disorder-%28ADHD%29page=2


      สุพิน พรพิพัฒน์กุล. ประวัติสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ฉบับแก้ไข 26 มกราคม 2554 [History of Thai Clinical Psychologist Association, edited January 26, 2011]. [อินเตอร์เนต]. กรุงเทพฯ: สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย; 2554 [สืบค้นเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2559]. จาก https://www.thaiclinicpsy.org/index.php/ 2015-04-03-16-13-20/2015-04-03-23-57-53 Thai.


5. การอ้างอิงในรูปแบบอื่น


5.1 บทความหนังสือพิมพ์


      Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: study estimates 50,000 admissions annually. The Washington Post 1996 Jun 21;Sect.A:3(col. 5).


5.2 เอกสารอ้างอิงเป็นพจนานุกรมต่าง ๆ 


      Stedman’s medical dictionary. 26th ed. Baltimore: Williams & Wilkins 1995; Apraxia: p.119-20.


 


รายละเอียดการเขียนอ้างอิงตามรูปแบบแวนคูเวอร์ ดูได้จาก


https://drive.google.com/open?id=17B3tbicNE-yk6rRe9-hamBXxGqbhzeCf  


           


การส่งต้นฉบับในระบบวารสารออนไลน์


ผู้นิพนธ์สมัครสมาชิกและส่งต้นฉบับบทความในระบบ ThaiJo ตามขั้นตอนดังนี้


1. สมัครสมาชิก (Register) สร้าง Username/ Password และสร้าง Profile


2. การส่งบทความ (Submission)


   ขั้นที่ 1 เริ่มต้นการส่ง กรอกข้อมูลและตรวจสอบทุกข้อเพื่อเป็นการยืนยันว่าบทความของท่านเป็นไปตามเงื่อนไขที่วารสารกำหนด


   ขั้นที่ 2 อัพโหลดบทความเป็นไฟล์ word ตามข้อแนะนำการเตรียมต้นฉบับ หรือไฟล์แนบอื่น ๆ


   ขั้นที่ 3 กรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ สำหรับบทความของท่าน เช่น ข้อมูล Author, Title, Abstract, Keyword, References


   ขั้นที่ 4 ยืนยันการส่งบทความ


   ขั้นที่ 5 เสร็จสิ้นการ Submission และเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ


3. การแก้ไขบทความ (Revision)


รายละเอียดขั้นตอนการใช้ระบบวารสารออนไลน์ ดูได้จาก


https://drive.google.com/open?id=1MFojq-1wDlMAvSZmJgS2QH3_C3OPlyg_

ชื่อและอีเมลผู้แต่งที่กรอกในเว็บไซต์วารสารนี้ใช้เฉพาะวัตถุประสงค์การตีพิมพ์ในวารสารนี้เท่านั้น และจะไม่เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือเผยแพร่แก่บุคคลอื่น (The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.)